Om Regeringskansliet

Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att hjälpa regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. Regeringen avgör inriktningen för Regeringskansliets arbete och vilka frågor som ska prioriteras, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation.

Foto på Rosenbad, sett från Vasabron Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för departementsövergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen samordnar och leder arbetet. Hur många fackdepartement det finns avgörs av varje regering och kan därför skifta över tid. I dag finns det tio fackdepartement.

Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av riksdagen varje år. Anslaget för 2014 är drygt 6 843 miljoner kronor.

Statsministern är chef för myndigheten

Statsministern är chef för Regeringskansliet. Andra myndigheter leds vanligtvis av en generaldirektör som har utsetts av regeringen.

I ledningen för varje departement ingår ett eller flera statsråd, varav ett är departementschef. De statsråd som inte är departementschefer är ansvariga för sakfrågor inom departementets verksamhetsområde. Närmast under departementschefen finns vanligtvis tre typer av chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef.

I Regeringskansliet finns en förvaltningschef som ansvarar för gemensamma administrativa frågor. Förvaltningschefen är också chef för Förvaltningsavdelningen.

Majoriteten av de anställda är tjänstemän

Av Regeringskansliets omkring 4 600 anställda är cirka 200 personer politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att utreda olika frågor och ta fram underlag inför regeringens beslut. Arbetet sker ofta i samarbete mellan olika berörda departement. Att styra myndigheterna, bland annat genom att skriva och följa upp de årliga regleringsbreven, och att förbereda internationella möten och företräda Sverige inom till exempel EU är andra arbetsuppgifter.

Utlandsmyndigheterna

Till Regeringskansliet hör även utlandsmyndigheterna; det vill säga ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid FN, EU, OECD med flera internationella organisationer.

Även Kommittéväsendet tillhör Regeringskansliet, men varje offentlig kommitté är samtidigt en egen myndighet.