Remiss av SOU 2017:95, Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring Diarienummer: N2017/07438/FF

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 6 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Genvägar