Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige till och med den 31 maj 2021.

Ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, som infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen, gäller sedan mars 2020. Förbudet har sedan februari dessutom kompletterats med ett krav på att visa upp intyg om negativt covid-19-test vid inresa till Sverige. För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man alltså omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet.

Sedan februari gäller dessutom ett särskilt inreseförbud med testkrav vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. För att resa till Sverige från EES-stater och vissa andra stater måste man alltså kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Alla som reser in i Sverige från utlandet, även svenska medborgare och personer som är undantagna från inreseförbudet eller kravet på negativt covid-19-test, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst.

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om ändringar som rör Danmark, Norge och Storbritannien samt förlängning av inreseförbuden. Ändringarna gäller från och med den 31 mars 2021.
Pressmeddelande: Förlängning av generellt inreseförbud med testkrav från alla länder och särskilda inreserestriktioner från Danmark och Norge upphör

Vad gäller vid inresa från Danmark och Norge?

Från och med den 31 mars 2021 gäller enbart krav på negativt covid-19-test vid inresa från dessa länder till Sverige, med vissa undantag, enligt samma regler som för övriga EES-stater. De tidigare inreserestriktioner som kraftigt inskränkte möjligheterna att resa från Danmark och Norge har upphört.

För mer information, se under rubriken ”Vad gäller vid inresa från EES-stater och vissa andra stater”.

Vad gäller vid inresa från Storbritannien?

Från och med den 31 mars 2021 gäller samma regler för resor från Storbritannien som för andra länder utanför EU/EES, s.k. tredje land.  Det innebär i praktiken ett fortsatt inreseförbud där enbart personer som omfattas av något undantag och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test får resa in i Sverige från Storbritannien.

För mer information, se under rubriken ”Vad gäller vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land (det vill säga övriga länder)”.

Vad gäller vid inresa från EES-stater och vissa andra stater?

Det är ett tillfälligt förbud för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige mot att resa in i Sverige från en annan EES-stat- eller från Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Undantag från inreseförbudet och testkravet görs även för olika kategorier av resenärer.

Se mer om vilka undantag som finns nedan, under rubriken ”Kravet på negativt covid-19-test och undantag vid inresa från EES-stater och vissa andra stater”.

Alla som har varit utomlands, även svenska medborgare och personer som är undantagna från inreseförbudet eller kravet på negativt covid-19-test, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skälet till inreseförbud från dessa länder är att hindra att varianter av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Inreseförbudet gäller till och med den 31 maj 2021 eller till dess att annat meddelas.

Det är i dagsläget oklart hur länge inreseförbuden kommer att gälla. Regeringen analyserar situationen löpande och kommer noga överväga olika vägar framåt och fatta de beslut som behövs för att på bästa möjliga sätt förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och att fler människor i vårt samhälle insjuknar.

Nej, inreseförbudet gäller endast utländska medborgare. Svenska medborgare kan alltså resa in i landet trots inreseförbud, och behöver heller inte visa upp negativt covid-19-test.

Även svenska medborgare och övriga som är undantagna från inreseförbudet eller kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska dock följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kravet på negativt covid-19-test och undantag vid inresa från EES-stater och vissa andra stater

Det innebär att en utländsk medborgare som reser från dessa länder vid inresa till Sverige måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar* före ankomsten. Testkravet gäller med vissa undantag.

Se mer om vilka undantag som finns nedan.

Svenska medborgare omfattas inte av testkravet.

För information om vilka krav ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

* Arbetspendlare och gränsstudenter, dvs. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller en annan stat får använda test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige.

Från dessa länder får utländska medborgare resa in om de kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar* eller om de har undantagits från testkravet. Svenska medborgare omfattas inte av testkravet.

Följande personer undantas från testkravet:

 • Personer under 18 år
 • Personer som bor i Sverige
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Sjömän
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

* Arbetspendlare och gränsstudenter, dvs. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller en annan stat får använda test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige.

Även personer som är undantagna från kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nej, kravet på intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion omfattar inte barn. Kravet på testning gäller för personer som är över 18 år.

Nej. Det finns inget särskilt undantag från vare sig inreseförbudet eller det negativa testkravet för personer som kan visa att de har vaccinerats mot covid-19 eller har antikroppar. Även dessa personer måste alltså uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar vid inresa till Sverige.

Kravet gäller negativa provsvar från testning för en pågående covid-19-infektion, som ska ha utförts max 48 timmar före ankomst. Positiva svar från antikroppstester kommer alltså inte att accepteras.

Det finns en särskild regel för arbetspendlare och gränsstudenter, dvs. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller en annan stat. De får använda test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige.

Det finns inte något formkrav för testresultatet/intyget. Detta innebär att även digitala intyg i normalfallet accepteras. Samtliga uppgifter som gäller för att intyget ska vara giltigt ska dock framgå, oavsett vilken form intyget har.

För information om kriterierna för negativa provsvar hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter.

Alla som reser in i Sverige från utlandet, även svenska medborgare och personer som är undantagna från inreseförbudet eller kravet på negativt covid-19-test, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att göra undantag för personer som transporterar gods.

Frågor och svar om inresa från EES-stater och vissa andra stater

Svenska medborgare som bor utomlands har alltid rätt att resa in i Sverige, och behöver heller inte visa upp negativt covid-19-test. Men även svenska medborgare och övriga som undantas från testkrav vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst. Särskilda rekommendationer gäller för arbetspendlare.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Arbetspendlare med andra nationaliteter måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion vid inresa till Sverige. För att underlätta för arbetspendlare får test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige användas.

Regeringen hoppas på en tillfällig åtgärd, men just nu är den absolut nödvändig för att förhindra ytterligare smittspridning och förlust av människoliv.

Regeringen har beaktat rekommendationerna från Europeiska rådet och kommissionen gällande restriktioner inom Schengen när regleringen utformats.

Regeringen är väl medveten om att inreseförbud och testkrav får negativa konsekvenser på många sätt, särskilt i gränsområdena mot Danmark, Norge och Finland. Det är därför inga beslut som fattats lättvindigt. I den här pandemin har kraftfulla åtgärder krävts och tuffa beslut varit tvungna att fattas. Regleringen har dock utformats så att reglerna inte ska slå onödigt hårt. Det finns till exempel särskilda regler för arbetspendlare och gränsstudenter.

Regeringen beslutade också den 24 mars 2021 att upphäva de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Gränshindren påverkar Norden negativt och ska lyftas när det av smittskyddsskäl inte längre finns behov av dem. Förutsatt att man uppfyller kravet på negativt covid-19 test vid inresa så innebär detta beslut bland annat att danskar och norrmän kan resa till sina fritidshus i Sverige, att familjer som är bosatta på olika sidor av gränsen kan träffas i Sverige och att personer som behöver passera genom Sverige landvägen kan göra det.

Vad gäller vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland (det vill säga övriga länder)?

Det innebär ett tillfälligt stopp för icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från dessa länder. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet.

Undantag från inreseförbudet görs även för flera kategorier av resenärer. Detta gäller t.ex. utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige, som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner eller som är bosatta i vissa utpekade länder.

Se mer om vilka undantag från inreseförbudet som finns under rubriken ”Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland”.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av något av undantagen i inreseförbudet krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Även från testkravet görs vissa undantag, t.ex. för barn, för transportpersonal och vid trängande familjeskäl.

Se mer om vilka undantag från testkravet som finns under rubriken ”Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land”.

Alla som reser in i Sverige från utlandet, även svenska medborgare och personer som är undantagna från inreseförbudet eller kravet på negativt covid-19-test, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom en uppmaning från Europeiska rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till EU. Syftet är att mildra effekterna av coronaviruset. Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Regeringen har därför beslutat att hörsamma uppmaningen och utfärdat ett tillfälligt inreseförbud i linje med kommissionens rekommendationer.

Inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och har förlängts flera gånger. Inreseförbudet gäller till den 31 maj 2021 eller till dess att annat meddelas. Det är i dagsläget oklart hur länge inreseförbudet kommer att gälla.

Nej, inreseförbudet gäller endast utländska medborgare. Svenska medborgare kan alltså resa in i landet trots inreseförbud, och behöver heller inte uppvisa negativt covid-19-test.  

Även svenska medborgare och övriga som är undantagna från inreseförbudet eller kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska dock följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från tredjeland. Undantag från inreseförbudet görs dock för flera kategorier av resenärer.

För att en utländsk medborgare ska omfattas av något av undantagen nedan krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Även här finns några undantag. Se vilka undantag från testkravet som finns nedan under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Inreseförbudet gäller inte för personer som:

 • är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har en sådan nära familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket eller 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna ovan eller till en svensk medborgare, t.ex. make/maka, sambo, registrerad partner och barn under 21 år
 • är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), dvs. brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus
 • är bosatta i Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea eller Thailand. (Länderlistan ses över kontinuerligt på EU-nivå och har ändrats vid flera tillfällen.)

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Detta kan till exempel vara fallet för

 • personer med trängande familjeskäl
 • passagerare i transit
 • gränsarbetare
 • personer som reser i syfte att studera
 • personal inom transportsektorn
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring
 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret
 • personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar
 • sjömän
 • personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen, bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Uppräkningen ovan över personer som kan anses ha särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner är endast exempel. Det kan alltså finnas även andra kategorier av personer som kan undantas.

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Även personer som är undantagna från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har valt att följa det vi har kommit överens om på EU-nivå när det gäller vilka grupper som inte bör omfattas av inreseförbudet.

Regeringen följer noga utvecklingen kring det nya coronaviruset och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter och andra länder.

Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land

Det innebär att en utländsk medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet vid inresa till Sverige dessutom måste kunna uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Man måste alltså omfattas av något av undantagen för att få resa in i Sverige, annars får man inte resa in även om man kan visa upp ett negativt covid-19-test.  Svenska medborgare omfattas inte av testkravet.

Testkravet gäller med några undantag. Se mer om vilka undantag som finns nedan.

Se mer om vilka undantag från inreseförbudet som finns under rubriken ”Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land”.

För information om vilka krav ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Från dessa länder får utländska medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet resa in om de dessutom kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten eller om de har undantagits från testkravet. Svenska medborgare omfattas inte av testkravet.

Följande personer undantas från testkravet: 

 • Personer under 18 år
 • Personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige
 • Personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige
 • Medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), dvs. brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Sjömän
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Även personer som är undantagna från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nej, kravet på intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion omfattar inte barn. Kravet på testning gäller för personer som är över 18 år.

Nej. Det finns inget särskilt undantag från vare sig inreseförbudet eller det negativa testkravet för personer som kan visa att de har vaccinerats mot covid-19 eller har antikroppar. Även dessa personer måste alltså uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar vid inresa till Sverige.

Kravet gäller negativa provsvar från testning för en pågående covid-19-infektion, som ska ha utförts max 48 timmar före ankomst. Positiva svar från antikroppstester kommer alltså inte att accepteras.

Det finns inte något formkrav för testresultatet/intyget. Detta innebär att även digitala intyg i normalfallet accepteras. Samtliga uppgifter som gäller för att intyget ska vara giltigt ska dock framgå oavsett vilken form intyget har.

För information om kriterierna för negativa provsvar hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter. 

Alla som reser in i Sverige från utlandet, även svenska medborgare och personer som är undantagna från inreseförbudet eller kravet på negativt covid-19-test, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.  

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att göra undantag för personer som transporterar gods.

Frågor och svar om inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land

Regeringen har beslutat att samma regler ska gälla vid resa från Storbritannien till Sverige som vid resa från andra länder utanför EU/EES, s.k. tredje land. Det innebär i praktiken ett fortsatt inreseförbud där enbart personer som omfattas av något undantag och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test får resa in i Sverige från Storbritannien.

Brittiska medborgare eller familjemedlem till en sådan medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus är undantagna från inreseförbudet och testkravet vid inresa till Sverige från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land.

Även personer som är undantagna från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige undantas från inreseförbudet från tredje land. Även deras familjemedlemmar undantas. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 21 år.

Personer som har uppehållstillstånd undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion. Det är dock inte säkert att familjemedlem undantas från detta krav (se ovan).

Även personer som är undantagna från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare undantas från inreseförbudet från tredje land. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 21 år.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Bl.a. barn, personer som har uppehållstillstånd och personer med trängande familjeskäl undantas från testkravet.

Se mer vilka undantag från testkravet som finns under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Även personer som är undantagna från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

EES-medborgare, medborgare i Schweiz och personer som har viss familjeanknytning till dessa medborgare undantas från inreseförbudet från tredjeland. Detsamma gäller även för medborgare i Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten, liksom för deras familjemedlemmar. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 21 år. I EES ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Bl.a. barn under 18 år och personer med trängande familjeskäl undantas från testkravet (se ovan).

Även personer som är undantagna från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Det beror på vilket land de reser från. Det råder ett generellt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, med vissa undantag. Regeringen har även beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav vid inresa från EES-stater och vissa andra stater.

Läs mer om vad som gäller vid resor från de olika områdena och vilka undantag som finns under respektive fråga.

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige, till exempel på grund av studier, undantas från inreseförbudet från tredjeland. Därutöver undantas personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder. Undantag kan också göras för personer som har särskilt angelägna behov, till exempel personer som reser i syfte att studera.

Personer som har uppehållstillstånd och personer under 18 år undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion. Om man som student omfattas av något av de övriga undantagen från inreseförbudet kan sådant intyg dock komma att krävas.

Även personer som är undantagna från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det beror på vilket land de reser från. Det råder ett generellt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, med vissa undantag. Regeringen har även beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav vid inresa från EES-stater och vissa andra stater.

Läs mer om vad som gäller vid resor från de olika områdena och vilka undantag som finns under respektive fråga.

Det beror på vilket land de reser från. Det råder ett generellt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, med vissa undantag. Regeringen har även beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder är dock undantagna från inreseförbudet från tredjeland.

Läs mer om vad som gäller vid resor från de olika områdena och vilka undantag som finns under respektive fråga.

Rätten till asyl påverkas inte av beslutet. Från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test undantas personer som har särskilt angelägna behov i Sverige, till exempel personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. I detta undantag ingår bland annat asylsökande och kvotflyktingar. Detta i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.

Från inreseförbudet undantas personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.

Sådan personal undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion.

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att personer som transporterar gods inte bör omfattas av något inreseförbud.

Har du frågor?

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Hur länge gäller inreseförbudet?

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 maj 2021.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utöver Sverige är följande stater EES-stater:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Pressmeddelanden om inreseförbuden