Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat om inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Regler och undantag ser olika ut beroende på vilket land du reser in från.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.

Inresa från länder inom EU/EES

Sedan februari 2021 råder ett tillfälligt inreseförbud vid inresa från EU/EES-stater och några andra stater. Till och med den 20 januari 2022 måste man visa upp ett intyg om negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten för att få resa in i Sverige. Men från och med den 21 januari krävs återigen att EU:s digitala covidintyg (även kallat covidbevis) eller ett motsvarande intyg kan visas upp vid inresa från EU/EES. Det särskilda kravet på negativt test tas då bort. Samma regler gäller även resenärer från de nordiska länderna och Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.

Inresa från länder utanför EU/EES

Sedan mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för utländska medborgare som reser från länder utanför EU/EES. För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet.

Inreserestriktionerna till Sverige gäller för närvarande till och med den 31 januari 2022. Det är oklart hur länge de olika inreseförbuden kommer att gälla.

Det här gäller nu

Till och med den 20 januari ska alla resenärer kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomst till Sverige. Testet ska ha utförts inom 48 timmar före ankomsten till Sverige. Kravet gäller vuxna och barn över 12 år, oavsett om de är vaccinerade eller har tillfrisknat. För information om vilka krav ett sådant intyg ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.

Undantag från testkravet görs för flera kategorier av resenärer, bland annat för svenska medborgare och personer som bor i Sverige, och särskilda regler gäller för gränspendlare. Läs mer om undantag nedan.

Regeringen beslutade den 18 januari om ändringar i inreseförbuden till Sverige, som börjar gälla den 21 januari 2022. Ändringarna innebär i korthet att det särskilda kravet på negativt test inom 48 timmar tas bort och att inreserestriktionerna återgår till vad som gällde före den 28 december 2021.
För resenärer från EU/EES återinförs alltså kravet på EU:s digitala covidintyg (s.k. covidbevis) eller motsvarande. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.
För utländska resenärer från tredjeland krävs återigen både undantag från inreseförbudet och krav på negativt test utfört inom 72 timmar före inresa.
Undantag från inreseförbudet och testkravet görs för flera kategorier av resenärer, bland annat för resenärer med vaccinationsintyg utfärdade i vissa länder. Regeringen beslutade också att listan över sådana länder med godkända vaccinationsintyg utökas. 

Pressmeddelande: Ändringar i inreseförbuden för personer som reser till Sverige

Följande personer undantas från kravet på negativt covid-19-test till och med den 20 januari 2022:

 • Svenska medborgare
 • Personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat och som kan visa upp ett vaccinationsintyg eller intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion, som har utförts inom en vecka före ankomsten
 • Barn under 12 år
 • Personer som bor i Sverige
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Sjömän
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Följande personer undantas från kravet på att visa upp EU:s digitala covidintyg (s.k. covidbevis) eller motsvarande vid inresa till Sverige, från och med den 21 januari 2022:

 • Svenska medborgare
 • Personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat och som kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom en vecka före ankomsten
 • Barn under 18 år
 • Personer som bor i Sverige
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Sjömän
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från tredjeland. Undantag från inreseförbudet görs dock för flera kategorier av resenärer.

För att en utländsk medborgare ska omfattas av något av undantagen nedan krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar (från och med den 21 januari: 72 timmar) före ankomsten. Även från testkravet finns några undantag, se nästa frågesvar.

Inreseförbudet gäller inte för personer som:

 • är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har en sådan nära familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket eller 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna ovan eller till en svensk medborgare, t.ex. make/maka, sambo, registrerad partner och barn under 21 år
 • brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus i Sverige
 • är bosatta i Argentina, Australien, Bahrain, Chile, Colombia, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indonesien, Kanada, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan eller Uruguay. (Länderlistan ses över kontinuerligt på EU-nivå och har ändrats vid flera tillfällen.)
 • kan visa upp ett intyg om att denne har fått covid-19-vaccin och intyget är utfärdat i Albanien, Andorra, Armenien, El Salvador, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Georgien, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Kap Verde, Libanon, Marocko, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Nya Zeeland, Panama, San Marino, Schweiz, Serbien, Singapore, Storbritannien (formellt Förenade kungariket), Togo, Turkiet, Ukraina, USA (formellt Förenta staterna) eller Vatikanstaten, och barn under 18 år som reser tillsammans med en sådan person. Från den 21 januari gäller det även intyg utfärdade i Montenegro, Taiwan, Thailand, Tunisien och Uruguay. (Länderlistan uppdateras kontinuerligt.)
  För information om vilka krav vaccinationsintyg enligt ovan ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
  - Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats
  - Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om resor från 28 december

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Detta kan till exempel vara fallet för

 • personer med trängande familjeskäl
 • passagerare i transit
 • gränsarbetare
 • personer som reser i syfte att studera
 • personal inom transportsektorn
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring
 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret
 • personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar och vid liknande internationella elittävlingar.
 • personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • sjömän
 • personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen, bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Uppräkningen ovan över personer som kan anses ha särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner är endast exempel. Det kan alltså finnas även andra kategorier av personer som kan undantas.

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Följande personer undantas från kravet på negativt covid-19-test till och med den 20 januari 2022:

 • Svenska medborgare
 • Barn under 12 år
 • Personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige
 • Personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige
 • Brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Sjömän
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Följande personer undantas från kravet på negativt covid-19-test från och med den 21 januari 2022:

 • Svenska medborgare
 • Barn under 18 år
 • Personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige
 • Personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige
 • Brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Sjömän
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Personer som kan visa upp EU:s digitala covidintyg (s.k. covidbevis)
 • Personer som kan visa upp ett intyg om att han eller hon har fått ett covid-19-vaccin och intyget är utfärdat i Albanien, Andorra, Armenien, El Salvador, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Georgien, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Kap Verde, Libanon, Marocko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Nya Zeeland, Panama, San Marino, Schweiz, Serbien, Singapore, Storbritannien (formellt Förenade kungariket), Taiwan, Thailand, Togo, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Uruguay, USA (formellt Förenta staterna) eller Vatikanstaten, och barn under 18 år som reser tillsammans med en sådan person. (Länderlistan uppdateras kontinuerligt.)
  För information om vilka krav vaccinationsintyg enligt ovan ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
  Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

För information om vilka krav olika intyg eller negativa provsvar ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter. 

Regeringen är väl medveten om att inreseförbud får negativa konsekvenser på många sätt. Det är därför inga beslut som fattats lättvindigt. I den här pandemin har kraftfulla åtgärder krävts och tuffa beslut varit tvungna att fattas. Inreseförbuden bedöms som en nödvändig åtgärd för att förhindra ytterligare smittspridning och förlust av människoliv.

Rätten till asyl påverkas inte. Från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test undantas personer som har särskilt angelägna behov i Sverige, till exempel personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. I detta undantag ingår bland annat asylsökande och kvotflyktingar. Detta i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.

Pressmeddelanden om inreseförbuden

Har du frågor?

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Hur länge gäller inreseförbuden?

Inreserestriktionerna till Sverige gäller för närvarande till och med den 31 januari 2022. Det är oklart hur länge de olika inreseförbuden kommer att gälla.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utöver Sverige är följande stater EES-stater:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike