Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

    Inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism presenterar regeringen nu de åtaganden som Sverige kommer att genomföra. I budgetpropositionen för 2022 föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor, bland annat för ett nytt museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, en utbildningssatsning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism samt en satsning för att stärka forskningen om Förintelsen.

  • Historisk förstärkning för att genomföra minoritetspolitiken

    Regeringen föreslår en satsning på 90 miljoner kronor för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. De föreslagna förstärkningarna utgör den största satsningen på minoritetspolitiken sedan 2010. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

  • 10 miljoner i förstärkning inför förtydligat demokrativillkor

    Regeringen föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks med 7 miljoner kronor för arbete med bidragshantering bl.a. mot bakgrund av införandet av ett nytt demokrativillkor. Regeringen föreslår även att Myndigheten för stöd till trossamfund förstärks med 3 miljoner kronor för bl.a. arbetet med ett nytt demokrativillkor. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

50 miljoner för valdeltagarinsatser 2022

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor tillförs anslaget Allmänna val och demokrati för valdeltagarinsatser inför de allmänna valen 2022. De fyra senaste nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Regeringen genomför därför en rad insatser för att öka intresset för deltagandet i valen 2022. Bland annat avser regeringen att uppdra åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att genomföra skolval samt ge stöd till organisationer inom det civila samhället.

Nytt institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Regeringen har beslutat att den nya myndighet som regeringen föreslagit, Institutet för mänskliga rättigheter, ska placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.

Mediernas förutsättningar att granska hanteringen av pandemin kartläggs

Justitiedepartementet har fattat beslut om att ge en utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för medier och allmänhet att granska statens och kommunernas hantering av covid-19-pandemin. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2904 träffar.