Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

Personer med synnedsättning ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet

Regeringen ger Valmyndigheten, i samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden AB, i uppdrag att ta fram hjälpmedel till personer med synnedsättning för att kunna rösta utan att be om hjälp. Uppdraget ska slutredovisas den 28 november 2024.

Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

Nya villkor för statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund

Regeringen föreslår ny lagstiftning med nya demokrativillkor för starkare kontroll över statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund. Förslagen presenteras av kulturminister Jeanette Gustafsdotter och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Myndigheter, kommuner och regioner ska lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska vara skyldiga att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter om vilka åtgärder som har vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3187 träffar.