Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Nytt institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Regeringen har i dag beslutat att den nya myndighet som regeringen föreslagit, Institutet för mänskliga rättigheter, ska placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.

  • Stärkt internationellt arbete för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter

    Demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna är på tillbakagång globalt. Det gäller också i arbetslivet, där det demokratiska utrymmet för fackliga organisationer krymper och respekten för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet försämras. Regeringen stärker och fördjupar därför nu det internationella arbetet med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Initiativet är ett led i regeringens demokratisatsning i utrikespolitiken, som syftar till att motverka demokratisk tillbakagång. Vi uppmanar nu alla våra utlandsmyndigheter runt om i världen att stärka och fördjupa arbetet med dessa frågor. Sverige ska vara en tydlig röst för arbetstagares rättigheter. Fackliga företrädare är viktiga försvarare av mänskliga rättigheter och Sverige ska stå upp för fackligt aktiva som utsätts för förtryck. Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter i arbetslivet är särskilt angeläget.

    Vi kommer inom kort att utse ett antal utlandsmyndigheter som ska vara föregångare och arbeta fördjupat med dessa frågor. Vi ska med ökad kraft driva dessa frågor vidare i såväl bilaterala som multilaterala sammanhang. Inom utrikesförvaltningen kommer utbildningsinsatser att genomföras för att stärka kompetensen om mänskliga rättigheter i arbetslivet, den svenska partsmodellen och fackliga rättigheter.

Ökat medie- och demokratistöd i regeringens budget

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post samt främja journalistik i hela landet ökas mediestödsanlaget med 100 miljoner kronor. För att det nya IT-systemet för valadministrationen ska kunna användas i de allmänna valen 2022 tillförs Valmyndigheten 15 miljoner kronor 2021.

Sametinget förstärks med 2,5 miljoner kronor med anledning av en ökad ärendehantering, tillkommande uppdrag och samverkan med andra myndigheter. Länsstyrelserna i de nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, förstärks av samma skäl med 1,5 miljoner kronor totalt. Förstärkningarna möjliggör bl.a. ökat samiskt inflytande och delaktighet.

Uppdrag till Statens historiska museer att inrätta Sveriges museum om Förintelsen

Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas inom Statens historiska museers befintliga verksamhet.

Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN.

Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2819 träffar.