Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Utredning föreslår demokrativillkor för bidrag till det civila samhället

    Demokrativillkorsutredningen har överlämnat betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen för det civila samhällets organisationer. Syftet med utredningen har varit att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Utredningen har även tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

  • Regeringen tar ytterligare steg för stärkt romsk inkludering

    Foto: Folio

    Länsstyrelsen i Stockholms län tillförs 1,3 miljoner kronor till sitt uppdrag med romsk inkludering, för att dokumentera erfarenheter och kunskap från de kommuner som fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering. De får samtidigt i uppdrag att genomföra kapacitetsstärkande insatser riktat mot romska flickor och kvinnor, för att stärka deras möjligheter till organisering och deltagande i samhället.

    – Romska flickor och kvinnor är en utpekad målgrupp i strategin för romsk inkludering. Därför känns det både bra och viktigt att vi ger det här uppdraget, så att fler steg kan tas för att stärka gruppens möjligheter till deltagande i samhället, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2373 träffar.