Hoppa till huvudinnehåll

Mål för demokrati och mänskliga rättigheter

Mål för demokratipolitiken

Målet för demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Mål för politiken för mänskliga rättigheter

Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Mål för nationella minoriteter

Målet för politiken avseende nationella minoriteter är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Mål för politiken mot diskriminering

Målet för regeringens politik mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering.

Målet för arbetet mot rasism utgår från det av regeringen beslutade målet för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott: ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige.

Målet för arbetet med att stärka homo- och bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter utgår från det av regeringen beslutade övergripande målet för den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Mål för samepolitik

Målet för samepolitiken är att verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologisk hållbar rennäring och andra samiska näringar.

Mål för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i utrikespolitiken

Målet är att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar, i enlighet med regeringens skrivelse 2016/17:62.

Laddar...