Mål för demokrati och mänskliga rättigheter

Målet för demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika. Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Andra riksdagsbundna mål kopplade till området är: nationella minoriteter, politiken mot diskriminering och rasism samt samepolitik.

Mål för nationella minoriteter

Målet för politiken avseende nationella minoriteter är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Mål för politiken mot diskriminering och rasism

Målet för regeringens politik mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering.

Mål för samepolitik

Målet för samepolitiken är att verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologisk hållbar rennäring och andra samiska näringar.

Mål för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i utrikespolitiken

Målet är att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar, i enlighet med regeringens skrivelse 2016/17:62.