Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Ansvariga för rättsväsendet

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om rättsväsendet

  • Överlämning av betänkandet Datalagring och åtkomst till elektronisk information

    I dag har 2021 års data­lagrings­utred­ning överlämnat sitt betänkande Data­lagring och åtkomst till elektro­nisk information till justitie­minister Gunnar Strömmer. Utredningen har haft i uppdrag att se över lag­stift­ningen som inne­bär skyldig­heter för kommu­nikations­leveran­törer att lagra viss information i brotts­bekämp­ande syfte. Utredningen har även sett över reglerna som innebär att sådan verk­samhet ska utformas så att hemliga tvångs­medel kan användas.

Innehåll om rättsväsendet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2008 träffar.