Foto: Regeringskansliet

Internationellt rättsligt samarbete

En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga samarbete innebär att departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar framställningar till och från Sverige i straff- och civilrättsliga ärenden där samarbete över nationsgränserna behövs. Funktionen går under benämningen Centralmyndigheten. Större delen av Centralmyndighetens verksamhet är inriktad på myndigheter. Informationen på dessa sidor är i första hand utformad för att svara mot dessa myndigheters behov.

Våra vanligaste ärenden

Foto: Regeringskansliet

Rättslig hjälp i brottmål

Internationell rättslig hjälp i brottmål är sådana åtgärder som åklagare och domstolar under förundersökning och i rättegång i brottmål behöver bistånd med från en annan stat. Exempel på sådana åtgärder är förhör under förundersökning eller rättegång samt beslag och husrannsakan.

Foto: Regeringskansliet

Rättslig hjälp i civila mål och ärenden

Internationell rättslig hjälp i civila mål och ärenden är sådana åtgärder som domstolar under rättegång i civilmål behöver bistånd med från en annan stat. Exempel på sådana åtgärder är bevisupptagning i form av till exempel förhör eller blodprovstagning.

Foto: Regeringskansliet

Telefonförhör

När personer behöver höras per telefon över nationgränserna gäller särskilda regler. Under denna rubrik har vi samlat all information vi har om telefonförhör till eller från annat land.

Foto: Regeringskansliet

Utlämning för brott

Utlämning handlar om samarbete mellan - främst - utomeuropeiska stater för att möjliggöra såväl lagföring som verkställighet av domar.

Foto: Regeringskansliet

Överlämnande enligt arresteringsorder

En arresteringsorder är en begäran från en stat till en annan, inom EU, om att en person ska gripas och överlämnas till den begärande staten för lagföring eller verkställighet av fängelsestraff.

Foto: Regeringskansliet

Överförande av lagföring

Överförande av lagföring innebär att en stat till en annan gör en framställning om att den anmodade staten ska inleda lagföring för en gärning som är ett straffbart brott både i den ansökande staten och i den anmodade staten.

Foto: Regeringskansliet

Överförande av straffverkställighet

Överförande av straffverkställighet innebär att en frihetsberövande dom, böter eller förverkande som ådömts någon i en annan stat får verkställas i Sverige eller att en frihetsberövande dom, böter eller förverkande som ådömts någon i Sverige får verkställas utomlands.

Foto: Regeringskansliet

Upplysning om innehållet i utländsk rätt

Svenska domstolar och vissa myndigheter - men inte till exempel företag eller privatpersoner - kan vända sig till Centralmyndigheten och begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt, inom såväl det straffrättsliga som det civilrättsliga området. I förhållande till vissa stater får också ett rättshjälpsbiträde eller offentligt biträde begära information, inom det civilrättsliga området.

Foto: Regeringskansliet

Rättshjälp

Rättshjälp är ekonomiskt bistånd till privatperson för del av till exempel advokatkostnad. En person som är inblandad i en tvist av civil, kommersiell eller administrativ natur i ett annat EU-land och som vill ansöka om rättshjälp för detta kan, om vissa förutsättningar uppfylls, lämna in en ansökan om detta till Centralmyndigheten. Observera särskilt att du inte kan söka rättshjälp i brottmål.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök