Information om internationella överenskommelser som kan inverka på svensk domstols behörighet att lagföra när det finns en tidigare utländsk dom

Publicerad

Den 1 januari 2022 trädde ett nytt 2 kap. brotts­balken i kraft, som reglerar svensk straff­rättslig domsrätt. I den nya lydelsen av 2 kap. 9 § regleras hur en tidigare utländsk dom kan inverka på svensk dom­stols behörighet att lagföra någon på nytt för samma brott.

Har frågan om ansvar för brott prövats genom en dom som har meddelats av någon annan domstol än svensk domstol och som fått laga kraft, får den till­talade inte lagföras i Sverige för en gärning som omfattats av pröv­ningen. Om inte annat följer av en inter­nationell överens­kommelse som är bindande för Sverige, får dock lagföring ske under vissa särskilt angivna förut­sätt­ningar.

Nedan följer informa­tion om vilka inter­natio­nella överens­kommelser som är bindande för Sverige och som kan inverka på svensk domstols behörig­het i de här fallen.

Den europeiska konven­tionen den 28 maj 1970 om brottmåls­doms inter­nationella rätts­verk­ningar, SÖ 1973:55 & SÖ 2000:45

Den europeiska konven­tionen den 15 maj 1972 om över­förande av lagföring i brottmål, SÖ 1976:21

Konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska gemen­skapernas medlems­stater om förbud mot dubbel lagföring

Konventionen den 19 juni 1990 om tillämp­ning av Schengen­avtalet den 14 juni 1985, SÖ 1998:49

Konven­tionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemen­skapernas finan­siella intressen, dock endast om gär­ningen omfattas av överens­kommelsen, SÖ 1999:29

Protokollet den 27 september 1996 till konven­tionen om skydd av Europeiska gemen­skapernas finan­siella intressen, dock endast om gärningen omfattas av överens­kommelsen

Konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänste­män i Europeiska gemen­skaperna eller Europeiska unionens medlems­stater är delaktiga i, dock endast om gärningen omfattas av överens­kommelsen, SÖ 1999:32

Andra protokollet den 19 juni 1997 till konven­tionen om skydd av Europeiska gemen­skapernas finansiella intres­sen, dock endast om gärningen omfattas av överens­kommelsen, SÖ 2002:14

Vissa begränsningar av möjlig­heterna till lagföring i Sverige följer även av Europeiska unionens stadga om de grund­läggande rättig­heterna.

Kontakt

Centralmyndigheten
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-405 46 76
Besöksadress Jakobsgatan 24
Postadress 103 33 Stockholm
e-post till Centralmyndigheten