Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

Foto: Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Regeringskansliet

Global Ministerial Conference on Road Safety

Den 19–20 februari 2020 är Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet på väg, 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety. Konferensen väntas samla ministerledda delegationer från uppemot 100-talet länder och genomförs i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Representanter för näringsliv, forskning, organisationer och berörda internationella institutioner på den globala arenan kommer att delta.

Foto: Pamus flygfoto, Norrköping.

Strategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter

Den nationella godstransportstrategin har tagits fram i dialog med berörda aktörer och syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Den ger en sammanfattande bild av nuläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Underhåll av järnvägens infrastruktur

Investeringar i järnvägens underhåll framgår av nationella infrastrukturplanen 2018-2029, där anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökar med 47 procent jämfört med föregående plan. Det kommer att ge goda förutsättningar för att höja järnvägsanläggningens status. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare som arbetar med att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för basunderhåll från det statliga bolaget Infranord AB till Trafikverket. Den särskilda utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 30 augusti 2019.

Innehåll om transporter och infrastruktur

Prenumerera

Totalt 1475 träffar.