Foto: Jörgen Svendsen/TT

Nationell infrastrukturplan

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade regeringen beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperioden, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen bidrar till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en ny nationell plan. Infrastrukturpropositionen ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” överlämnades till riksdagen i april 2021. Efter riksdagsbeslut om ekonomiska ramar fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet

Investeringar i transportinfrastrukturen ger hela Sverige goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas.

 • Regeringen har tagit emot förslag på ny nationell plan för transportinfrastruktur

  Processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering.
  Här ser du processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering. Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Trafikverket har redovisat ett förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. I den nationella planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren.

 • Tomas Eneroth om infrastrukturpropositionen

  Här sammanfattar infrastrukturminister Tomas Eneroth innehållet i propositionen.

 • Regeringen har beslutat om direktiv till åtgärdsplanering

  Med anledning av riksdagsbeslutet om infrastrukturpropositionen får Trafikverket i uppdrag att presentera ett förslag till en ny trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Innehåll om nationell infrastrukturplan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 37 träffar.