Foto:Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. Under våren 2018 har regeringen som ambition att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för kommande planperiod, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen har som målsättningar att möjliggöra en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Närings­departementet

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth i dialog om infrastrukturinvesteringar

  • Tomas Eneroth står i en hörsal

   Regeringen har ambition om att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan framåt mars/april 2018. Det är ca 700 miljarder kronor som ska investeras i infrastruktur som bygger Sverige starkare. Det är investeringar i välfärd för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar vi ser framöver. Det här mötet är ett av många möten när jag träffar remissinstanserna för att få deras inspel. Min ambition är att vara lyhörd. Men det är tuffa beslut och svåra prioriteringar vi måste göra innan beslut om den nationella trafikslagsövergripande planen fattas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Tomas Eneroth står inför deltagarna på remissmötet

   Foto: Regeringskansliet

  • Deltagare på remissmötet sittandes i aula

   Branschföreträdare för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bland andra deltog Ikea, InfraSweden2030, LKAB, Näringslivets transportråd, Skogsindustrierna och Svensk Turism.

   Foto: Regeringskansliet

  • Skärmdump på powerpoint som visar resultat av mentimeterröstning

   Under mötet gjordes en mentimerröstning där det framkom att ”Kunskap, samverkan och innovation” var några av faktorerna som deltagarna ansåg att deras organisationer/företag kunde bidra med för att utveckla ett hållbart långsiktigt transportsystem.

   Foto: Regeringskansliet

  • Tomas Eneroth samtalar med en deltagare

   – För mig är det viktigt att lyssna och ta del av civilsamhället perspektiv. Ska vi lyckas med våra höga ambitioner på infrastrukturområdet är det viktigt att alla delar av samhället är med och bidrar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för ett modernt samhällsbygge. Under våren 2018 har regeringen som ambition att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029. Under remisstiden för infrastrukturminister Tomas Eneroth dialoger med remissinstanserna.

Planering av framtida infrastruktur 2018–2029

Den nuvarande nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet gäller för perioden 2014–2025.

Regering och riksdag har fattat beslut om en infrastrukturproposition, Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Arbetet har därefter fortsatt med åtgärdsplanering där ett urval av konkreta åtgärder för utveckling och underhåll av infrastrukturen föreslås. Åtgärdsplaneringen resulterar i en ny nationell plan för transportsystemet för kommande period 2018-2029. Regeringen planerar att besluta om den nationella planen och de ekonomiska ramarna för länsplanerna under våren 2018

Vägen till beslut om trafikslagsövergripande plan för infrastruktur

Foto: Mostphotos

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden

Regeringen har beslutat om en infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Förslagen i propositionen möjliggör målsättningarna om en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Foto: Folio

Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet har överlämnats till regeringen

Trafikverket har på uppdrag av regeringen lämnat sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förslaget har gått ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018.

Skärmklipp från regeringens webbplats

Infrastrukturministern tar emot Sverigeförhandlingens slutbetänkande

I december 2017 tog infrastrukturminister Tomas Eneroth emot Sverigeförhandlingens slutbetänkande. Sverigeförhandlingen har haft i uppdrag att ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg och om åtgärder som förbättrar tillgängligheten och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök