Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning. Området omfattar bland annat arbete med att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov. Syftet med digitaliseringen av offentlig sektor är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet. Digitaliseringspolitiken handlar också om att skapa goda förutsättningar för digital infrastruktur som till exempel bredband, digital post, digital identitet och 5G, och om att skapa goda förutsättningar för utveckling och användning av ny teknik så som data och artificiell intelligens. Arbete med att främja digital kompetens och digitalt ledarskap hör också till området.

Ansvariga för digitaliseringspolitik

Ansvarigt statsråd

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om digitaliseringspolitik

  • DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19

    Regeringskansliet

    Regeringen har idag fattat beslut om att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska vara projektledare för Hack for Sweden. Initialt fokus ska läggas på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19. Ett virtuellt hackathon kommer därför att arrangeras på hackthecrisis.se den 3-6 april.

Statsrådet sitter vid ett bord framför en dataskärm.
Mötet ägde rum via videolänk. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Digitaliseringsminister Anders Ygeman kallade telekombranschen till onlinemöte med anledning av coronaviruset

Mötets syfte var att ge en lägesbild av hur smittspridningen påverkar telekombranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet.

Regeringens digitaliseringsstrategi

Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi

För att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet har regeringen beslutat om en bredbandsstrategi. Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

Data, AI och nya tekniker

För att Sverige ska bli en världsledande datadriven ekonomi som säkerställer trygghet, välfärd och tillväxt tar regeringen ett samlat grepp kring data som strategisk resurs där möjligheter och risker balanseras. Detta är en förutsättning för att Sverige i större utsträckning ska kunna använda framväxande datadrivna teknologier såsom till exempel artificiell intelligens (AI). AI har potential att bidra med betydande nytta inom en mängd områden genom ökad ekonomisk tillväxt såväl som lösningar på utmaningar kopplade till klimat och välfärd. Regeringen har antagit en nationell inriktning för artificiell intelligens med målsättningen att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften.

Digitalisering av den offentliga förvaltningen

Sveriges offentliga förvaltning står inför komplexa samhällsutmaningar, en snabb teknikutveckling och ökande förväntningar. Regeringen genomför insatser för att förbättra samordning och styrning, utveckla infrastruktur för digitalisering, främja digital innovation samt öka den digitala kompetensen. Syftet är att modernisera den offentliga förvaltningen så att den blir enklare, öppnare och effektivare.

Innehåll om digitaliseringspolitik

Prenumerera

Totalt 956 träffar.