Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 135 000 personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten.

Myndigheter med flera

Totalt 314 träffar.

 • Institutet för mänskliga rättigheter

  Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

 • Bildupphovsrätt i Sverige

  Genom Bildupphovsrätt i Sverige får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Bildupphovsrätt i Sverige underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges. Bildupphovsrätt i Sverige fördelar också den statliga individuella visningsersättningen.

 • Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

  Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har i uppdrag att pröva frågor om oredlighet i forskning. Nämnden ska med sin prövning och sina beslut bidra till att upprätthålla god forskningssed, och därmed medverka till ett högt förtroende för svensk forskning och Sverige som en ledande forskningsnation.

 • Saminvest AB

  Saminvest är ett riskkapitalbolag som ägs av staten. Dotterbolag är Fouriertransform och Inlandsinnovation.

 • Barnombudsmannen (BO)

  Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

 • Delegationen mot segregation

  Delegationen mot segregation (Delmos) är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation genomförs i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, civila samhället, forskare med flera.

 • Diskrimineringsombudsmannen, DO

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering.

 • Jernhusen AB (Jernhusen)

  Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen och äger stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler på tillväxtorter och viktiga transportnoder. Utveckling sker av befintliga och nya stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler. Bolaget utvecklar och levererar även tjänsteerbjudanden i anslutning till dessa fastigheter.

 • Jämställdhetsmyndigheten

  Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen och ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

 • Luftfartsverket (LFV)

  Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och innovation inom myndighetens verksamhetsområde.

 • Nämnden mot diskriminering

  Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden.

 • Post- och telestyrelsen (PTS)

  PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

 • Sjöfartsverket

  Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former.

 • Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter)

  Specialfastigheters uppgift är att erbjuda anpassade lokaler och kvalificerade tjänster för offentlig verksamhet med höga säkerhetskrav över hela Sverige.

 • Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)

  Statens Bostadsomvandling AB är ett helägt statligt bolag som bildades 2004. Bolaget har ett samhällsuppdrag att praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkningsunderlag.

 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

  VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom samtliga trafikslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och sjöfart.

 • Telia Company AB

  TeliaSonera är ett telekomföretag.

 • Trafikanalys

  Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar samt för den officiella statistiken inom området transporter och kommunikation. Myndigheten har också till uppgift att sprida kunskap, erfarenheter och resultat från verksamheten till andra myndigheter och intressenter.

 • Trafikverket

  Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.