Johan Pehrson

Johan Pehrson

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbete är grunden för välståndet i Sverige och för individens egenmakt. Integrationen måste stärkas i Sverige. Fler behöver komma i arbete och utanförskapet ska minska. Arbetslinjen behöver stå i centrum. Fokus på arbete, språk och jämställdhet ger egenmakt till inte minst utrikes födda kvinnor.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Johan Pehrson

  • Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

    Regeringens arbete med att återupprätta arbetslinjen fortsätter. I budgetpropositionen för 2024 föreslås flera förändringar för en effektivare arbetsmarknadspolitik. För att stärka kontrollarbetet och möta en ökad arbetslöshet föreslås en höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor 2024. Vidare föreslås utgifterna minskas för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med drygt 2 miljarder kronor 2024. Regeringen ser samtidigt till att etableringsjobben kommer på plats.

  • Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

    Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats. Etableringsjobb syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt underlättar de för företagens kompetensförsörjning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

En inkomstbaserad a-kassa bör införas

Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli mer ändamålsenlig och på ett bättre sätt bidra till omställning vid arbetslöshet. Därför avser regeringen att föreslå att arbetslöshetsförsäkringen reformeras, så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. För att möjliggöra nödvändiga förberedelser inför reformen föreslår regeringen att Sveriges a-kassor får 50 miljoner kronor 2024.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Fler platser på yrkesutbildningar som leder till jobb

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.

Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

Förstärkning av sfi för att fler ska få jobb och möjlighet att försörja sig

Många utrikes födda står långt ifrån arbetsmarknaden. Bristande kunskaper i svenska är en del av orsaken till arbetslöshet. En viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig själv är att lära sig svenska. Det blir även viktigt för personer från Ukraina, som befinner sig i Sverige med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet, att kunna försörja sig själva om vistelsen blir långvarig. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en kompensation med 29 miljoner kronor till kommunerna för undervisningen i svenska för invandrare (sfi) och att 80 miljoner kronor avsätts till kommuner för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer från Ukraina.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Ny riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet

Förebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets samlade insatser mot brottslighet och otrygghet. Här spelar kommunerna en viktig roll, inte minst i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Regeringen avser därför att avsätta 80 miljoner kronor under 2024 till kommunernas förebyggande arbete mot gängkriminalitet.

Innehåll från Johan Pehrson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 113 träffar.