Hoppa till huvudinnehåll

Budgetprocessen

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Regeringen lämnar sina budgetförslag till riksdagen på våren och på hösten. Riksdagen behandlar först förslagen och fattar sedan beslut om statens budget.

Budgetförslagen

Regeringen lämnar sina budgetförslag till riksdagen i så kallade propositioner. När regeringen lämnat sina budgetförslag behandlar riksdagen förslagen och fattar sedan beslut om hur statens budget ska se ut.

Den ekonomiska vårpropositionen

Regeringen lämnar sin ekonomiska vårproposition till riksdagen i april varje år. Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, en bedömning av ekonomins utveckling, en redovisning av vilka utmaningar som politiken står inför samt uppföljningar av regeringens politik. Den ekonomiska vårpropositionens innehåll utgör därmed ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition.

Budgetpropositionen

Regeringen lämnar sin budgetproposition till riksdagen på hösten varje år. Budgetpropositionen är en omfattande proposition som innehåller flera olika delar, bland annat: en finansplan där regeringens finanspolitik beskrivs, en bedömning av ekonomins utveckling, en beräkning av statens inkomster, en redovisning av de resultat som uppnåtts i verksamheten samt ett förslag till hur statens utgifter ska fördelas mellan olika verksamheter.

Ändringsbudgetar

Regeringen kan lämna förslag till ändringar i statens budget under ett pågående budgetår. Dessa förslag samlas i så kallade ändringsbudgetar. De lämnas på våren i samband med den ekonomiska vårpropositionen (vårändringsbudget) samt på hösten i samband med budgetpropositionen (höständringsbudget).

Aktuellt om statens budget
Tidigare budgetförslag

Ekonomisk politik, finanspolitik och statens budget - hur hänger det ihop?

Utgångspunkten för regeringens arbete med statens budget är att nå en så hög välfärd som möjligt – det är det övergripande målet för den ekonomiska politiken. Finanspolitiken – det vill säga alla olika förslag till beslut om utgifter och inkomster - är regeringens verktyg för att förverkliga detta mål.

Innan regeringen lämnar sina budgetförslag till riksdagen är det många analyser och beräkningar som ska tas fram som underlag till regeringens överväganden och beslut. Budgetprocessen leds och samordnas av Finansdepartementet, men alla departement i Regeringskansliet deltar och bidrar med underlag inom sina ansvarsområden. Det är en process som pågår året runt.

Läs mer om den statliga budgetprocessen

Ramar för finanspolitiken

Det finns olika lagar och regler, praxis och åtaganden som sätter ramar för finanspolitiken och som reglerar arbetet med statens budget. Dessa kallas för det finanspolitiska ramverket.

Introduktion till det finanspolitiska ramverket

Laddar...