Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Nya åtgärder för medier och statligt finansierade kulturinstitutioner med anledning av det nya coronaviruset

    I dag höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) pressträff med anledning av det nya coronaviruset och ytterligare åtgärder för mediebranschen och statligt finansierade kulturinstitutioner.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Betänkandet Det demokratiska samtalet i en digital tid överlämnat

Den 30 september överlämnade kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Kommittén har haft i uppdrag att genom utåtriktade aktiviteter och i samverkan med relevanta aktörer verka för att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.

Kommittén har också analyserat och lämnat bedömningar och rekommendationer för fortsatta insatser på området och för hur insatser kan tas vidare inom den befintliga myndighetsstrukturen.

Bild: Regeringskansliet

Uppdrag till MPRT att förbereda fördelning av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar

Regeringen ger Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar. Syftet med uppdraget är att, mot bakgrund av den akuta situation som uppkommit till följd av spridning av det nya coronaviruset, möjliggöra en snabb handläggning av bidraget och att informera de potentiella sökandena om processen.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

En moderniserad radio- och tv-lag

Den 29 maj överlämnades propositionen En moderniserad radio- och tv-lag till riksdagen. I propositionen lämnas förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras. Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Bland annat införs ett nytt kapitel om videodelningsplattformar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Kulturminister Amanda Lind.
Kulturminister Amanda Lind. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Amanda Lind höll pressträff med anledning av det nya coronavirusets påverkan på mediesektorn

Medier i hela landet har påverkats drastiskt av det nya coronavirusets spridning. Därför föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna bland annat en förstärkning av mediestödet. Regeringen aviserar även ett förslag om ändrade reklamregler för tv-sändningar.

Innehåll om medier

Prenumerera

Totalt 400 träffar.