Mats Persson

Mats Persson

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

“Kunskap och bildning är grunden för samhällsutveckling och välstånd. Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mats Persson

  • Regeringen utökar folkbildningsutredningens uppdrag

    Foto: Folio

    Efter flera händelser med fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamheter samt kritik från Riksrevisionen har behovet av en ökad transparens, effektivitet och förutsägbarhet i styrning och fördelning av statsbidrag till folkbildningen blivit tydligt. Regeringen har nu beslutat om ett utökat uppdrag till Christer Nylanders pågående utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen.

  • Fler platser på yrkesutbildningar som leder till jobb

    Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.

Flygfoto över forskningsanläggningen MAX IV i Lund.
Forskningsanläggningen MAX IV i Lund. Foto: Perry Nordeng

40 miljoner kronor för att trygga driften av MAX IV

Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att inte viktig forskning ska äventyras föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att Vetenskapsrådet får totalt 40 miljoner kronor för ett ökat bidrag till MAX IV.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen tillför 1 miljon kronor för att fler ska kunna skriva eAT-provet för läkarlegitimation

Antalet AT-läkare som anmäler sig till eAT-provet för att kunna få läkarlegitimation har ökat kraftigt samtidigt som även kostnader för att hålla provet ökat. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en satsning på 1 miljon kronor för att fler ska få möjlighet att genomföra provet under 2024.

Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Agnes Eklund/Regeringskansliet

Regeringen kraftsamlar för att stärka ingenjörslandet Sverige

Sveriges välstånd har historiskt vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Regeringen sjösätter pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor 2024 för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas årligen för detta ändamål.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Förstärkning av sfi för att fler ska få jobb och möjlighet att försörja sig

Många utrikes födda står långt ifrån arbetsmarknaden. Bristande kunskaper i svenska är en del av orsaken till arbetslöshet. En viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig själv är att lära sig svenska. Det blir även viktigt för personer från Ukraina, som befinner sig i Sverige med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet, att kunna försörja sig själva om vistelsen blir långvarig. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en kompensation med 29 miljoner kronor till kommunerna för undervisningen i svenska för invandrare (sfi) och att 80 miljoner kronor avsätts till kommuner för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer från Ukraina.

Foto: Johnér bildbyrå

Regeringen satsar på svenskt cybercampus vid KTH

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Under 2024 tillförs 25 miljoner kronor för att etablera det nya campuset. Från och med 2025 tillförs 40 miljoner kronor per år.

Foto: CSN

CSN får ökade resurser för att möta intresset för omställningsstudiestödet

Intresset för det nya omställningsstudiestödet har varit större än väntat vilket har lett till långa handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). I höständringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen därför att anslaget till CSN ökas med 10 miljoner kronor i år. I budgetpropositionen för 2024 föreslås att anslaget ökas med 50 miljoner kronor per år 2024 och 2025.

Innehåll från Mats Persson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 131 träffar.