Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm
Lotta Edholm Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Mats Persson i möte med Ukrainas utbildnings- och forskningsminister

    Tisdag den 6 december har utbildningsminister Mats Persson ett digitalt möte med Ukrainas utbildnings- och forskningsminister Serhiy Shkarlet. Syftet är att diskutera lägesbild och samarbetsmöjligheter inom högre utbildning och forskning inför Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

  • Regeringen utökar möjligheten för universitet och högskolor att hyra ut bostäder

    Foto: Folio

    Det finns i dag en brist på bostäder i många högskolekommuner, vilket försvårar rekryteringen av såväl studenter som anställda till högskolan. För att säkerställa internationaliseringen i högskolan och rörligheten bland forskare har regeringen beslutat om en ny förordning som ger de statliga lärosätena möjlighet att erbjuda bostäder till fler grupper av studenter och forskare än i dag.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Höjd avgift för att söka tillstånd att starta fristående skola

Enskilda huvudmän som vill starta en fristående skola behöver ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. För att denna prövning ska vara kostnadsneutral för staten beslutar nu regeringen att avgiften för den sökande ska höjas.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Regeringen satsar på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på cirka 1,6 miljarder kronor till skolan. Medlen föreslås bland annat gå till insatser som syftar till en stärkt kvalitet och höjda kunskapsresultat i skolan, ökad trygghet och studiero samt förbättrad tillgång till tidiga stödinsatser.

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.
Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Foto: Perry Nordeng/ESS

Regeringen tillför medel för att ESS ska kunna färdigställas 2027

European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli ett forskningscentrum för material- och livsvetenskaplig forskning och världens mest kraftfulla neutronkälla. För att forskningsanläggningen ska kunna tas i drift så snart som möjligt föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2023 att ESS tillförs ytterligare 356 miljoner kronor.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2045 träffar.