Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 • Flera förändringar föreslås för gymnasieutbildningarna

  Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

  Matematikämnet ska anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet. Det är några av de förslag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som regeringen lägger fram i en proposition till riksdagen.

 • Mats Persson och Lotta Edholm inledningstalar på svenska EU-möten om utbildning

  Porträttbild av Mats Persson och Lotta Edholm
  Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Under vecka 12 kommer flera möten med utbildningstema att hållas som en del av det svenska ordförandeskapet i EU. Kompetensförsörjning, grön omställning och utbildning för ukrainska elever är några av frågorna som står på agendan. Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm kommer att hålla varsitt inledningsanförande.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

Onsdag den 15 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Foto: Johnér Bildbyrå

Konkurrenskraftig klinisk forskning ett av målen när ALF-avtalet utreds

Landskapet för både klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats under de senaste åren. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet som reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Regeringen satsar på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning. Bidrag enligt förordningen ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål. Totalt omfattar satsningarna 535,5 miljoner kronor för 2023.

– Det finns skolor som har mycket stora ordningsproblem och i dag saknas det ofta praktiska möjligheter att vid behov tillfälligt flytta elever utanför den egna skolan. Akutskolorna innebär en möjlighet för huvudmän att värna tryggheten och studieron i skolan, säger skolminister Lotta Edholm.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Breddad och utökad satsning på specialpedagogik

Regeringen har beslutat att förlänga fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande till och med våren 2025. Samtidigt utvidgas satsningen till att även omfatta lärare i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Syftet är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt även i dessa skolformer.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen vill öka insynen i fristående skolor

Regeringen ger den sittande Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda hur en insynsprincip kan införas samtidigt som utredningen fortsatt ska analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska kartlägga brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

För att vända den negativa brottsutvecklingen måste de förebyggande insatserna bedrivas lika systematiskt som de brottsbekämpande. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande arbete ser ut i övriga nordiska länder och andra jämförbara länder.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Uppdrag till Skolverket för mer rättvisande betyg

Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag kopplat till myndighetens pågående arbete med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas. Syftet är att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg som återspeglar elevernas kunskaper, vilket bland annat kan motverka betygsinflation.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Statsbidrag anpassas för att möta förskolors lokala behov

Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal. Syftet är att bidraget ska anpassas bättre efter lokala behov.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2155 träffar.