Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

  • Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

    Regeringens arbete med att återupprätta arbetslinjen fortsätter. I budgetpropositionen för 2024 föreslås flera förändringar för en effektivare arbetsmarknadspolitik. För att stärka kontrollarbetet och möta en ökad arbetslöshet föreslås en höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor 2024. Vidare föreslås utgifterna minskas för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med drygt 2 miljarder kronor 2024. Regeringen ser samtidigt till att etableringsjobben kommer på plats.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

En inkomstbaserad a-kassa bör införas

Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli mer ändamålsenlig och på ett bättre sätt bidra till omställning vid arbetslöshet. Därför avser regeringen att föreslå att arbetslöshetsförsäkringen reformeras, så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. För att möjliggöra nödvändiga förberedelser inför reformen föreslår regeringen att Sveriges a-kassor får 50 miljoner kronor 2024.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats. Etableringsjobb syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt underlättar de för företagens kompetensförsörjning.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet

Utredning föreslår bättre och mer jämställda möjligheter till integration

Den 31 maj mottog arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ett delbetänkande från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. I delbetänkandet föreslås bland annat att fler anhöriginvandrare ska få möjlighet att ta del av etableringsinsatser, att etableringsprogrammet ska göras mer flexibelt baserat på olika behov hos nyanlända invandrare, samt möjligheter till anpassningar av ramtiden för etableringsprogrammet.

Foto: Regeringskansliet

Drivkrafterna till arbete ska stärkas för nyanlända

Den som får både etableringsersättning och etableringstillägg eller bostadsersättning har svagare ekonomiska incitament att arbeta jämfört med andra. Det kan bidra till lång tid i arbetslöshet och utanförskap. Regeringen har därför beslutat att en utredare ska analysera om regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen innehåller tillräckligt starka incitament för att den nyanlända ska börja arbeta.

Innehåll om arbetsmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 922 träffar.