Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna sker till stora delar inom komvux och yrkeshögskolan. I komvux ingår utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (tidigare särvux). Inom yrkeshögskolan finns eftergymnasial yrkesutbildning som svarar mot arbetslivets behov och som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Många vuxna studerar också på högskolan och inom folkbildningen.

Ansvariga för utbildning för vuxna

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utbildning för vuxna

  • Regeringen tillsätter en utredning om framtidens yrkeshögskola

    Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion i kompetensförsörjningen till arbetslivet. Den 20 oktober gav regeringen den särskilda utredaren Maria Bernhardsen i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolans regelverk för att säkerställa utbildningsformens stabila, effektiva och hållbara funktion även för framtiden.

  • En sammanhållen utbildning ska stärka nyanländas etablering

    Foto: Folio

    Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

Innehåll om vuxenutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 682 träffar.