Regeringens politik

Här hittar du regeringens politik och satsningar inom olika områden.

Projekt, satsningar och frågor inom olika områden

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 94 träffar.

 • Cirkulär ekonomi

  Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 • God och nära vård

  En viktig fråga för regeringen är att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Regeringen vill därför utveckla en god och nära vård med hög kvalité som ska finnas nära medborgarna. Primärvården ska vara navet i den vård som är närmast medborgarna. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet och möjlighet att bedriva vård nära medborgarna. Genom större delaktigt från patienter kan också sjukvårdens resurser utnyttjas mer effektivt. Målet är en samordnad vård som stärker hälsan och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.

 • Arbetet för att stärka barnets bästa

  Regeringen har genomfört en rad reformer och har flera förslag för att barn och unga ska få en stabil och trygg uppväxt. Barnets bästa är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det förpliktigar och regeringen vidtar ett antal åtgärder för att stärka barns rättigheter. Här är ett urval av åtgärder som vidtagits på socialminister Lena Hallengrens område.

 • Data – en underutnyttjad resurs för Sverige

  Regeringens datastrategi syftar till att öka mängden data som kan användas för utveckling av till exempel artificiell intelligens. Det sker genom att underlätta datadelning. EU vill gå i spetsen för det datadrivna samhället och regeringens ambition är att aktivt bidra till en inre marknad för data. Inom många olika områden behövs stora mängder data för att kunna använda ny teknik, till exempel medicinsk forskning, hållbart samhällsbyggande ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 • Utbildning för framtidens arbetsmarknad

  Sverige behöver utbildad arbetskraft för att möta framtidens utmaningar. För att utbilda för framtidens arbetsmarknad initierade regeringen 2014 kunskapslyftet, en omfattande utbyggnad av permanenta utbildningsplatser i hela landet. Regeringen har också gjort många andra satsningar för att underlätta för den som vill byta yrke eller vidareutbilda sig, bland annat ett mer flexibelt studiestöd, samt satsningar på validering och distansutbildning.

 • Regeringens arbete mot felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen

  I Sverige gör de allra flesta rätt för sig men det förekommer tyvärr fusk, felaktiga utbetalningar och ett systematiskt utnyttjande. Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg. Det gör att arbetet mot brottslighet och felaktiga utbetalningar i välfärden kan bedrivas mer systematiskt och effektivt än tidigare. Den som har rätt till bidrag eller ersättning ska få det, men inte en krona ska gå till den som fuskar.

 • Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet. – Sverige ska vara en professionell och effektiv ordförande som agerar i EU:s gemensamma intresse, säger EU-minister Hans Dahlgren.

 • Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

  Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner, och i förlängningen även ekonomin och den allmänna säkerheten. Förtroendet för det finansiella systemet kan snabbt skadas om dess institutioner förknippas med illegala tillgångar och penningtvätt eller används för att finansiera terrorister eller terroristorganisationer.

 • Regeringens exportpriser

  Regeringens två priser Årets exportsuccé och Årets exportregion syftar till att öka exporten från landets regioner och uppmärksamma svenska exportframgångar.

 • Nationell strategi för life science

  I den nationella life science-strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå målet att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science-strategin presenterades i december 2019, ett resultat av ett nära samarbete med samverkansprogrammet för hälsa och life science.

 • Regeringens plan för smittskyddsåtgärder

  Mot bakgrund av den ökade smittspridningen, den varierade vaccinationstäckningen, nya virusvarianter och läget i omvärlden finns det anledning för regeringen att se över vilka träffsäkra åtgärder på samhällsnivå som kan komma att behöva vidtas framöver för att begränsa smittspridningen och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Regeringen har därför tagit fram en plan för hur och under vilka omständigheter ytterligare smittskyddsåtgärder kan komma att vidtas, och i vilken ordning dessa prioriteras.

 • Ordning och reda på arbetsmarknaden

  Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I EU-arbetet prioriterar regeringen fler jobb i alla medlemsländer. Jobben ska vara schyssta och villkoren rättvisa.

 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. I det arbetet ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Regeringen arbetar utifrån en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • ANDTS-strategi 2021-2025

  I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är utgångspunkterna att barn ska skyddas från missbruksproblem, att ingen ska dö på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftning och att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

 • För företagare med anledning av covid-19

  Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

 • En god arbetsmiljö för framtiden

  Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I denna strategi tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.

 • Regeringens EU-prioriteringar

  Lösningen på många av de utmaningar som samhället står inför kräver samarbete. För Sverige är medlemskapet i EU ett centralt fundament. Det behövs en handlingskraftig union som kan ta sig an inte bara dagens utmaningar utan även morgondagens. I EU-samarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokratin och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.

 • EU:s långtidsbudget (MFF) 2021-2027

  I slutet av maj 2020 la EU-kommissionen fram ett uppdaterat förslag till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och förslag på åtgärder för att hjälpa de länder som drabbats hårt av coronautbrottet, ett så kallat återhämtningsinstrument. Vid ett extra toppmöte i Bryssel den 21 juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU samt om ett återhämtningspaket. Under Europeiska rådets möte den 10-11 december enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten. EU:s långtidsbudget för 2021–2027 består av 1074 miljarder euro i åtaganden. Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån.

 • Regeringens åtgärder för fler lärare

  Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Arbetet för fler lärare är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Vi har idag en lärarbrist och Skolverkets lärarprognos visar att det fortsatt kan komma att vara en brist på lärare och förskollärare framöver. Regeringen arbetar därför aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa problemet.

 • Agenda 2030 | Mål 14 | Hav och marina resurser

  Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.