Regeringens politik

Här hittar du regeringens politik och satsningar inom olika områden.

Projekt, satsningar och frågor inom olika områden

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 82 träffar.

 • Förstärkt trygghet och arbetslinje – en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring

  Arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk och fel. För individer, arbetsgivare och a-kassor minskar den administrativa bördan. Det skapar förutsättningar för kortare handläggnings- och väntetider. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 oktober 2025.

 • Nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Våldet, hoten, rekryteringen av barn och den kriminella ekonomin innebär både en direkt och indirekt påverkan på människors trygghet och säkerhet, liksom på samhällsviktiga funktioner. Samhällets motståndskraft mot den här kriminaliteten måste förstärkas i grunden. Regeringen har därför tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet, som är den första i sitt slag. Den innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

 • Ny strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism

  Terrorism hotar fred och säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Hotet är i dag mer komplext än tidigare och sedan flera år tillbaka finns även en allvarlig ideologiskt motiverad brottslighet som har bidragit till det ökade hotet mot individer och svenska intressen. Regeringen har därför tagit fram en ny samlad nationell strategi mot både våldsbejakande extremism och terrorism. Strategin har en långsiktig inriktning av arbetet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – denna brottslighet måste förebyggas och bekämpas med samhällets samlade kraft.

 • Sveriges ordförandeskap i N5 och NB8 – nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik

  Under 2024 är Sverige ordförande för de informella utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena med de nordiska och baltiska länderna (NB8) och de nordiska länderna (N5). Samarbetena i NB8 och N5 leds av utrikesministrarna som möts flera gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Under året kommer fokus ligga på att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet i regionen samt fortsatt stöd till Ukraina.

 • Ofrivillig ensamhet – ett folkhälsoproblem

  Ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem med allvarliga konsekvenser. Ensamhet kan leda till såväl psykiska som fysiska sjukdomar och kosta både mänskligt lidande och stora vårdresurser. För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet har regeringen en treårig gemenskaskapssatsning som uppgår till 300 miljoner kronor årligen.

 • Forsknings- och innovationspropositionen 2024

  Utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd. I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. Regeringen anser att en tydlig inriktning mot excellens krävs för att svensk forskning ska vara konkurrenskraftig, att internationalisering och mobilitet är viktiga medel för att nå högsta kvalitet och att det svenska näringslivet ska vara ett drivhus för innovation.

 • Totalförsvar

  Sveriges totalförsvar berör hela samhället. Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av två delar: det militära försvaret och det civila försvaret.

 • FN:s klimatförhandlingar

  Världens länder samlades i Dubai den 30 november-12 december för FN:s klimatkonferens COP28. Två frågor var särskilt i fokus på möte: den globala översynen av det globala klimatarbetet och utfasningen av fossila bränslen. Statsminister Ulf Kristersson deltog i mötet, liksom energi- och näringslivsminister Ebba Busch, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 • Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

  Ett säkrare, grönare och friare Norden – det är fokus för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 är vägledande för det svenska ordförandeskapet.

 • Barnkonventionen som svensk lag

  FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll i arbetet med att ta fram konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft i Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

 • Ordning i klassrummet

  Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Ordning på grunderna

  Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att räkna, läsa och skriva. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Ordning i skolsystemet

  Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Regeringens prioriteringar

  Regeringspartierna har, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, enats om sex samarbetsprojekt. Inom ramen för dessa ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Utöver de sex samarbetsprojekten arbetar regeringen även med ytterligare två prioriteringar.

 • Regeringens prioritering: Tillväxt och hushållsekonomi

  En av regeringens främsta prioriteringar är att bekämpa inflationen och lätta på kostnadstrycket för hushållen. Regeringen jobbar också för att skapa bättre förutsättningar för ekonomin att växa på sikt. En god ekonomisk tillväxt lägger grunden för ett samhälle som växer och blir starkare – ett samhälle där fler människor försörjer sig själva och bidrar till de investeringar i rättsväsendet, försvaret och välfärden som är nödvändiga.

 • Regeringens prioritering: Kriminalitet

  Regeringen lägger nu om rättspolitiken. Målet är att öka tryggheten, att förebygga att fler unga dras in i kriminalitet, att fler brott utreds och leder till lagföring samt att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten. Det handlar bland annat om effektivare verktyg till brottsbekämpande myndigheter, ett grundläggande perspektivskifte från gärningsman till brottsoffer och samhällets berättigade behov av skydd, och om tidigare och tydligare insatser mot barn och unga som begår brott.

 • Regeringens prioritering: Klimat och energi

  Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att klara klimatmålet att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045. Regeringen lägger nu om energi- och klimatpolitiken, satsar på ny kärnkraft och tar ett helhetsgrepp för att främja industrins gröna omställning, långsiktigt förbättra näringslivets förutsättningar och stärka konkurrenskraften. Regeringen satsar därför på elektrifiering så att industrin och transportsektorn kan ställa om. En viktig del i omställningen är att bygga ut laddinfrastruktur i hela landet för alla typer av fordon.

 • Regeringens prioritering: Hälso- och sjukvård

  Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

 • Regeringens prioritering: Skola

  Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

  Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Ryssland har visat sig vara villigt att ta stora politiska och militära risker samt har visat prov både på brutalitet och uthållighet.