Näringspolitik

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar även riktade insatser till olika sektorer inom näringslivet, samt statsstödsfrågor samt geologi- och mineralfrågor.

Ansvariga för näringspolitik

Ansvarigt statsråd

Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om näringspolitik

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om näringspolitik

Prenumerera

Totalt 1519 träffar.

 • Ibrahim Baylan invigningstalar på IVA:s internationella jubileumskonferens

  Tisdag 25 juni deltar näringsminister Ibrahim Baylan på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) internationella jubileumskonferens Engineering a better world – the next 100 years.

 • Värdet på statens bolagsportfölj ökade återigen med 60 miljarder kronor

  Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2018 med cirka 60 miljarder kronor, till totalt 630 miljarder kronor. Även under föregående år noterades en ökning i samma storleksordning. Efter årsstämmorna 2019 är kvinnor för första gången i majoritet på ordförandeposterna (54 procent).

 • 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande, Skr. 2018/19:140

  I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2018/19. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.

 • Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet, Skr. 2018/19:123

  I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Jämställdhet i Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering (RiR 2019:7). Riksrevisionen har granskat om regeringens och Almi Företagspartner AB:s (Almi) arbete med Almis uppdrag om kvinnors företagande bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet. Riksrevisionens övergripande slutsats är att Almi strävar efter att utföra uppdraget om kvinnors företagande på ett samstämmigt och konsekvent sätt, men att det råder otydligheter i regeringens styrning och i Almis återrapportering till regeringen. Riksrevisionen har gjort iakttagelser inom fyra områden: att Almis ägaranvisning inte beaktar de jämställdhetspolitiska målen och inte heller klargör hur uppdraget ska utföras, att det finns målkonflikter och oklarhet kring Almis marknadskompletterande roll, att Almis uppdrag har fått genomslag i styrningen av Almis dotterbolag och i hur de utför uppdraget samt att Almis redovisning är otydlig och inkonsekvent vilket medför att regeringen inte får information om variationer i Almis verksamhet. Regeringen planerar en översyn av Almis uppdragsmål, vilket även kan påverka bolagets återrapporteringskrav, och avser att beakta Riksrevisionens iakttagelser i det arbetet. Gällande Riksrevisionens uppfattning att behoven av marknadskompletterande lån bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv finns befintliga analyser som delvis berör området. Regeringen bedömer dock att det, parallellt med översynen av uppdragsmålen, kan finnas skäl att överväga om befintliga analyser behöver kompletteras. Genom denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

 • Ekonomiska styrmedel för klimatneutral ekonomi i EU

  EU:s långsiktiga vision för klimatneutral ekonomi, den europeiska planeringsterminen, bankunionen och flera andra frågor stod på dagordningen när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 14 juni inom ramen för Ekofinrådet. De fattade också beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

 • Näringsdepartementet ingår samförståndsavtal med Sydkorea

  Den 14 till 15 juni reser Sydkoreas president Moon Jae-in och hans hustru Kim Jung-sook till Sverige för ett statsbesök tillsammans med flera ministrar ur den sydkoreanska regeringen och en stor näringslivsdelegation. I samband med besöket ingår Näringsdepartementet två samförståndsavtal med sydkoreanska motparter, som signeras av näringsminister Ibrahim Baylan.

 • Arbetet med hållbar utveckling ska stärkas på regional nivå

  Regeringen har i dag beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. I detta arbete ingår även sammanhållningspolitiken. Regeringen avsätter 108 miljoner kronor för uppdraget under perioden 2019–2022.

 • Landsbygdsministern bjuder in till högnivåmöte för ökad svensk livsmedelsexport

  Regeringen initierade 2018-2019 en historiskt offensiv satsning för en ökad svensk livsmedelsexport. För att ta nästa steg i arbetet med att öka livsmedelsexporten och ta ytterligare marknadsandelar internationellt bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson idag in verkställande direktörer hos några av de största svenska livsmedelsexportörerna.

 • Näringsministern deltar på Industrirådets sammanträde

  Idag, måndag den 10 juni, deltar näringsminister Ibrahim Baylan på Industrirådets sammanträde för att träffa rådets medlemmar inför nästa industrisamtal i september och för att föra fram regeringens industripolitik.

 • Nu inleds nästa fas i innovationssamarbetet mellan Sverige och Frankrike

  När statsminister Stefan Löfven idag mötte Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris uppdaterades och fördjupades ländernas strategiska partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. När partnerskapet slöts mellan regeringscheferna i Göteborg i november 2017 enades man om att Sverige och Frankrike behöver arbeta tillsammans inom ett antal strategiska områden för att bättre möta den digitala omvandlingen och klimatomställningen.