Mål för näringspolitik

Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

I BP för 2018 gör regeringen följande precisering av målet.
Konkurrenskraft anger den svenska ekonomins produktivitet i jämförelse med andra länders ekonomier. Konkurrenskraften stärks genom att staten genomför insatser så att svenska företag, både existerande och potentiella, ges goda förutsättningar att utveckla sin kompetens, effektivitet och innovationsförmåga.

De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 samt målen i EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, som omfattar de tre prioriteringarna smart, hållbar och inkluderande tillväxt.
Ett övergripande sysselsättningsmål vägleder regeringens politik. Sysselsättningen och antalet arbetade timmar ska öka så att Sverige 2020 når EU:s lägsta arbetslöshet. Regeringens jobbpolitik vilar på en grund av stabila offentliga finanser och spänner över en rad områden som omfattar såväl investeringar i infrastruktur, utbildning och bostäder som åtgärder för bättre matchning på arbetsmarknaden.

Näringspolitiken ska, genom främjande av ett konkurrenskraftigt näringsliv, skapa förutsättningar för företag att både stärka sin produktivitet och sina möjligheter för att utveckla nya produktiva verksamheter, nya affärsmodeller och nya marknader.

I den ekonomiska omvandlingsprocessen, där företag växer fram, utvecklas och utmanas på marknader i konkurrens med andra företag, kommer arbetskraft att röra sig mellan företag och sektorer i ekonomin. Genom insatser för ökad produktivitet i näringslivet och insatser för att främja marknadsdynamik och underlätta strukturomvandling, förväntas en ökad tillväxt och ett ökat arbetskraftsbehov. Den samhälleliga strukturomvandlingen är generellt trög och påverkas i hög grad av andra samtidiga förändringar i samhället inom exempelvis utbildningsväsende, offentlig sektor och infrastruktur.

Företag i Sverige har i dag generellt sett goda ramvillkor att verka inom. Regeringen anser att det är prioriterat att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra dessa ramvillkor, inte minst för små och medelstora företag.

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv

Regeringen vill stärka näringslivsklimatet så att fler startar företag men även så att befintliga företag och potentiella företag kan växa, exportera och anställa fler.

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i hela Sverige. Stora företag är viktiga för sysselsättningen, men de nya jobben skapas främst i små och medelstora företag. Särskilt viktiga för jobbskapandet är de högpresterande, innovativa företagen. Förenkling och goda ramvillkor är därför prioriterade frågor för regeringen.

För att få fler växande, konkurrenskraftiga och innovativa företag måste också fler små och medelstora företag kunna, vilja och våga ta steget ut på en internationell marknad.

Information och rådgivning

Tillgång till information och kunskap är viktigt för att kunna starta och utveckla företag. Den rådgivning som staten tillhandahåller ska utgå från företagens behov, vara marknadskompletterande, kostnadseffektiv och beakta regionala förutsättningar. Exempel på sådana insatser är verksamt.se och Almis rådgivningsverksamhet.

En mångfald av företagare

Det är viktigt att ta tillvara den potential som finns hos alla som vill starta eller utveckla företag. Företagsfrämjandet ska bidra till en mångfald av företag och företagare i olika branscher och ha ett jämställdhetsperspektiv. Sociala företag och entreprenörer ska ha goda förutsättningar att växa och statens främjande insatser ska stödja deras utveckling. Särskilda insatser göras för att underlätta för nyanlända att bli företagare i Sverige.

Besöksnäringen

Besöksnäringen växer starkt och skapar jobb i hela Sverige. För att stärka den positiva utvecklingen har regeringen inrättat ett besöksnäringsforum och avser även att utveckla en sammanhållen politik för turism och besöksnäring i nära dialog med företag och övriga aktörer.

Att förenkla för företagen

Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet kommer att vara fortsatt prioriterat av regeringen under mandatperioden. En viktig faktor för tillväxt och sysselsättning är att svenska företag har konkurrenskraftiga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Regler som omfattar företagande är en sådan faktor och det är därför centralt att reglerna är ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Men även service, bemötande och korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

En digital statsförvaltning ger en grund för att göra det enklare för företagen i kontakten med myndigheterna. En fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus. Regeringens bedömning är att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag. Tillsammans med SKL har regeringen initierat ett arbete för digitaliserat och förenklat uppgiftslämnande för restaurangföretagare och företag i besöksnäringen.

Under mandatperioden inriktas förenklingsarbetet mot områdena "Bättre service" och "Mer ändamålsenliga regler" och följs upp mot fyra mål. Målen för området "Bättre service" är att det ska bli enklare att lämna uppgifter samt att servicen ska förbättras och handläggningstiderna kortas. För området "mer ändamålsenliga regler" är målen att regler ska främja företagens tillväxt samt att kostnader till följd av regler ska minska.

Kapitalförsörjning

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska starta, växa och exportera. Sverige har i grunden en väl fungerande kapitalmarknad, men det finns områden där marknadskompletterande insatser behövs, exempelvis tillgång till finansiering i tidiga faser av ett företags utveckling och vid kommersialisering av innovativa affärsidéer i nya eller växande företag. Marknadskompletterande finansiering via de statliga aktörerna ska bidra till en förbättrad finansieringssituation i skeden och segment där den privata marknaden verkar i begränsad utsträckning, men där insatserna leder till tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

I syfte att bättre kunna möta företagens behov av finansiering har regeringen omstrukturerat delar av de statliga finansieringsinsatserna. Ett nytt bolag, Saminvest AB, har inrättats i syfte att bedriva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential. Genom etablerandet av Saminvest förbättras förutsättningarna för en aktiv och dynamisk riskkapitalmarknad också för företag i tidiga faser och i segment där den privata marknaden bedömer riskerna som höga. Regeringen vill även säkra tillgången på marknadskompletterande finansiering för tillväxtkraftiga små och medelstora företag i norra Sverige. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen att 200 miljoner kronor tillskjuts Norrlandsfonden för att säkra stiftelsens långsiktiga utlåningskapacitet.

Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt (prop. 2015/16:110).