Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

 • Två organisationer tilldelas medel för utbildning om och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

  I dag den 22 februari har regeringen beslutat att tilldela Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Voksenåsen sammanlagt 6 miljoner kronor för utbildningsinsatser om Förintelsen och för att genomföra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

 • Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra allvarliga brott

  Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss där det föreslås ändringar i bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Genom förslagen förtydligas att det är brottsligt att under vissa förutsättningar förneka exempelvis Förintelsen.

 • Utbildning är 2024 års tema för arbetsgruppen Samling för judiskt liv

  Fredagen den 9 februari höll arbetsgruppen Samling för judiskt liv sitt tredje möte. Samtalet handlade främst om 2024 års tema som är utbildning. Till detta möte tillkom nya representanter från Skolverket och Folkbildningsrådet. Förra årets tema, säkerhet, tar arbetsgruppen även med sig in i detta år.

 • Kulturminister Parisa Liljestrand inviger Folk och Kultur 2024

  Idag onsdag den 7 februari inviger kulturminister Parisa Liljestrand det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som arrangeras i Eskilstuna.

 • Satsning på folkbibliotekens läsfrämjande arbete

  Vid regeringssammanträdet den 1 februari beslutade regeringen om inriktningen på ett nytt stöd till folkbiblioteken. Regeringen avsätter 40 miljoner kronor årligen 2024–2026 för insatser på folkbibliotekens läsfrämjande arbete för barn och unga, som är ett prioriterat område för regeringen.

 • Medel till Giron Sámi Teáhter

  Regeringen har idag den 1 februari beslutat att förstärka den samiska teatern Giron Sámi Teáhter med två miljoner kronor 2024. Syftet är att teatern ska kunna fortsätta utveckla sin verksamhet.

 • Regeringen tillsätter utredning för en bred översyn av den nationella filmpolitiken

  Kulturminister Parisa Liljestrand talar på en scen
  Kulturminister Parisa Liljestrand Foto: Regeringskansliet

  Det senaste decenniets tekniska innovationer har i grunden förändrat både förutsättningarna för att göra film och påverkat publikens beteendemönster. Regeringen tillsätter därför en utredning som får ett brett uppdrag att ta fram förslag på en filmpolitik som stämmer överens med det sätt som svensk film produceras, distribueras och konsumeras för att det även framöver ska produceras kvalitativ svensk film som är angelägen för många.

 • Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

  Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet i boken "Om detta må ni berätta".

 • Rundabordssamtal om AI-utvecklingen på kultur- och medieområdet

  Tre personer deltar i ett samtal
  Henrik Sundbom, politiskt sakkunnig hos Kulturminister Parisa Liljestrand, Åsa Finnström, Kulturdepartementet samt Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos Kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Regeringskansliet

  Den 19 januari deltog ett tjugotal representanter för företag och organisationer inom kultur- och medieområdet vid ett rundabordssamtal om AI-frågor. Syftet var att ge deltagarna möjlighet att beskriva hur AI-utvecklingen påverkar deras verksamhet och vilka möjligheter och risker de ser med utvecklingen.

 • Utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige har överlämnat sitt betänkande till kulturministern

  Onsdagen den 10 januari tog kulturminister Parisa Liljestrand emot en utredning om nationell strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige. I samband med överlämningen hölls en pressträff tillsammans med särskild utredare Maria Arnholm.

Omslaget av ett betänkande
Betänkande från Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset Foto: Regeringskansliet

Kultur­ministern tar emot betänkande från Sannings- och försonings-kommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i Pajala

Den 15 november överlämnade, Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt slutbetänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Sannings- och försoningskommissionen är den första i sitt slag i Sverige. Överlämnandet ägde rum i Folkets hus i Pajala.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Foto: Regeringskansliet

Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition

Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand satsningar på kulturen i årets budgetproposition.

Illustration: Regeringskansliet

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv”, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1736 träffar.