Foto: Shutterstock / TT

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning Samling för judiskt liv, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Aktuellt

 • Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra allvarliga brott

  Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss där det föreslås ändringar i bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Genom förslagen förtydligas att det är brottsligt att under vissa förutsättningar förneka exempelvis Förintelsen.

 • Utbildning är 2024 års tema för arbetsgruppen Samling för judiskt liv

  Fredagen den 9 februari höll arbetsgruppen Samling för judiskt liv sitt tredje möte. Samtalet handlade främst om 2024 års tema som är utbildning. Till detta möte tillkom nya representanter från Skolverket och Folkbildningsrådet. Förra årets tema, säkerhet, tar arbetsgruppen även med sig in i detta år.

 • Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

  Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet i boken "Om detta må ni berätta".

 • Ökade medel till Göteborgs universitet för att förstärka arbetet mot antisemitism

  Mot bakgrund av omvärldsutvecklingen förstärker regeringen nu det arbete som Göteborgs universitet via Segerstedtinstitutet bedriver med att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism. I år tillförs 1 miljon kronor och för 2024 beräknar regeringen att tillföra 3 miljoner kronor för uppdraget.

 • Möte i arbetsgruppen Samling för judiskt liv

  Tisdagen den 14 november hölls det andra mötet i arbetsgruppen Samling för judiskt liv som verkar för att långsiktigt stärka förutsättningarna för judiskt liv och förebygga och motverka antisemitism i Sverige.

 • Regeringens budgetsatsningar mot antisemitism och för judiskt liv

  Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat för regeringen. I den budget som presenterades den 20 september finns flera satsningar för att stärka och säkerställa det fortsatta arbetet. Bland annat tillförs Judiska museet, Forum för levande historia och Judiska centralrådet medel och statsbidragen till säkerhetshöjande åtgärder förstärks.

 • Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor

  Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10 miljoner kronor för 2023.

Departement och civilsamhället i samverkan

I arbetsgruppen Samling för judiskt liv samverkar statssekreterare från sex olika departement, och för dialog, om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige.

Tre civilsamhällesorganisationer; Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska Kommittén mot Antisemitism ingår i arbetsgruppen. Utöver statssekreterarna och de tre organisationerna från civilsamhället ingår även representanter för relevanta myndigheter och organisationer och andra experter i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart.

Relaterat material

Ett samlat grepp för att förbättra förutsättningarna för att leva öppet och tryggt som jude i Sverige

Regeringen presenterade den 26 januari en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

Det finns ett behov av ökad kunskap och bättre verktyg för att motverka antisemitism och dess olika uttryck, inte minst inom skolan. Regeringen avser därför att besluta att Forum för levande historia får ytterligare medel för sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser mot antisemitism. Myndigheten kommer att få bättre möjligheter att nå ut till fler, framför allt till lärare, rektorer och andra aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga.

Regeringen stärker förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Regeringen har beslutat att tilldela medel för att genomföra och främja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Hågkomstresorna och utbildningsinsatserna genomförs av svenska kommittén mot antisemitism, Voksenåsen AS och Forum för levande historia.

Innehåll om Samling för judiskt liv

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 32 träffar.