Samlat grepp mot rasism och hatbrott

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen tar med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som beslutades 2016 ett samlat grepp om det viktiga arbete som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället inom dessa frågor.

Insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Insatser som för närvarande genomförs mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Uppdrag till Forum för levande historia

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen.

Mer information

Åtgärder för att minska barn och ungas utsatthet för rasism

Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska se över, inhämta och sammanställa kunskap i stöd- och informationsmaterial om att samtala med barn och unga om rasism. För att kunskapen om vart elever och vårdnadshavare kan vända sig när någon blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling i skolan ska Diskrimineringsombudsmannen, i samverkan med Barn och elevombudet genomföra särskilda informationsinsatser.

Sakråd med civilsamhället

Åtgärdsprogrammen mot olika former av rasism har tagits fram med utgångspunkt i dialoger med bland annat företrädare för det civila samhället. Under våren genomfördes sex sakråd, ett för varje form av rasism samt ett tillsammans med barn- och ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om respektive sakråd:

Fem strategiska områden

Åtgärdsprogrammen utgår från de strategiska områden som anges i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Läs mer om respektive område här:

Innehåll om Samlat grepp mot rasism och hatbrott

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 151 träffar.