Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt, allmän ordning och säkerhet samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansvariga statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Överlämning av betänkandet Datalagring och åtkomst till elektronisk information

    I dag har 2021 års data­lagrings­utred­ning överlämnat sitt betänkande Data­lagring och åtkomst till elektro­nisk information till justitie­minister Gunnar Strömmer. Utredningen har haft i uppdrag att se över lag­stift­ningen som inne­bär skyldig­heter för kommu­nikations­leveran­törer att lagra viss information i brotts­bekämp­ande syfte. Utredningen har även sett över reglerna som innebär att sådan verk­samhet ska utformas så att hemliga tvångs­medel kan användas.

  • Överlämning av betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

    Den 29 maj har den särskilda utredaren, kammar­rättsrådet Fredrik Fries, över­lämnat sitt betänkande till migrations­minister Maria Malmer Stenergard. Utred­ningen föreslår att det ska införas krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska sam­hället för att perma­nent uppe­hålls­tillstånd ska beviljas.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4878 träffar.