Justitiedepartementets delar i statens budget

Justitiedepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat rättsväsendet, migration, krisberedskap samt grundlagar.

Justitiedepartementets utgiftsområden:

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Utgiftsområde 8 Migration

 

Justitiedepartementets anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse:

6:2 Justitiekanslern
6:3 Datainspektionen

 

Justitiedepartementets anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap:

2:1 Kustbevakningen
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
2:4 Krisberedskap
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:7 Statens haverikommission

Regleringsbrev för verksamhet inom Justitiedepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret. Regleringsbreven publiceras på på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

2018 års regleringsbrev för de anslag som Justitiedepartementet ansvarar för

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen.