Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är styrande för regeringens arbete. Där ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Strategin omfattar även hbtqi-personers och mäns utsatthet för våld.

Aktuellt

  • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

    Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
    Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

    Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024. Genom satsningen kan skyddet mot våldet och förtrycket stärkas samtidigt som stödet till utsatta förbättras. Förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige kommer också att kartläggas.

Den nationella strategins fyra politiska målsättningar

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

Att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för den nationella strategin. Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera nivåer och arenor i samhället. Sedan 2022 finns ett nationellt våldsförebyggande program.

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

Strategins andra målsättning handlar om att förbättra möjligheterna att upptäcka våld och våldsutövare samt att förstärka skyddet och stödet för de kvinnor och barn som har utsatts för våld. Med stöd avses här alla former av stöd, inklusive vård och behandlingsinsatser.

Effektivare brottsbekämpning

Den tredje målsättningen handlar om effektivare bekämpning av brott som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel, dvs. främst förbättringar i rättsväsendets ingripande mot brott. Till viss del kan rättsväsendets arbete underlättas av aktörer utanför rättsväsendet, bland annat genom brottsofferstöd, hjälp att säkra bevis vid brott samt anmälningar och tips till Polismyndigheten.

Förbättrad kunskap och metodutveckling

Strategins fjärde målsättning handlar om behov av förbättrad kunskap och metodutveckling. Med det avses kunskap om mäns våld mot kvinnor hos allmänheten samt berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla samhällsnivåer, liksom utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet genom forskning, utvärdering och uppföljning.

Allt innehåll om Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 57 träffar.