Hoppa till huvudinnehåll

Ökad kunskap om digitala dimensioner av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

De digitala dimensionerna av våld är ett område som regeringen anser behöver större fokus. I åtgärdsprogrammet 2024 - 2026 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel finns en rad åtgärder för att öka kunskapen inom området.

Ladda ner:

Digitala dimensioner av våld kan röra sig om bland annat sexuella trakasserier, stalking, psykiskt våld eller kontaktförsök med barn under 18 år i sexuellt syfte. Även prostitution och människohandel kan ha digitala dimensioner. Regeringen bedömer att det behövs ett helhetsgrepp för att bättre kunna motverka och förebygga de olika aspekterna av digitalt våld. Satsningar görs för att öka kunskapen om utsattheten bland olika grupper och på nya förstärkta åtgärder.

Ökad kunskap om digitala dimensioner av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett av fyra utvecklingsområden inom ramen för åtgärdsprogrammet. Övriga utvecklingsområden rör ett lämnaprogram för att lämna destruktiva relationer, kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck samt stärkt stöd till barn och unga som upplever våld, inklusive barn som förs utomlands i hederskontexter.

Åtgärder för ökad kunskap om digitala dimensioner av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive prostitution och människohandel

Tidiga och förebyggande insatser, med fokus på barn och unga och hedersrelaterat våld och förtryck

  • Regeringen gav i juni 2024 Statens skolverk i uppdrag att bl a undersöka hur digitala enheter används i skolan och fritidshemmet. Myndigheten ska även göra en analys av elevers utsatthet för digitala dimensioner av våld  inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt föreslå åtgärder för att förebygga och motverka våldet.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att ta fram kunskapsstöd till yrkesverksamma för att förebygga digital och fysisk sexuell exploatering och våld mot unga.
  • Brottsoffermyndigheteten har i uppdrag att följa upp och utveckla informationsinsatser om internet som brottsplats, inklusive att förebygga våld i ungas nära relationer och minska utsatthet för sexuell exploatering i digitala miljöer.

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd till utsatta

  • Regeringen finansierar flera stödfunktioner i form av stödlinjer och chattfunktioner för våldsutsatta individer.

Förbättrad kunskap och metodutveckling

  • Jämställdhetsmyndigheten kartlägger tillsammans med en rad andra myndigheter kunskapsläget om de digitala dimensionerna av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Kartläggningen omfattar olika sektorer i samhället, som myndigheter och rättsväsende, näringsliv och civilsamhälle. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder för ökad kompetens samt åtgärder för att minska utsattheten för de digitala dimensionerna av våld.
  • Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att sammanställa kunskap om sambanden mellan hälsoeffekter och digital medieanvändning bland barn och unga.
Laddar...