Kulturdepartementets organisation

Kulturdepartementet leds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. På departementet arbetar cirka 110 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och arbetar kvar även om regeringen eller en minister byts ut.

Ladda ner:

Politisk ledning

Närmast under statsrådet, det vill säga ministern, är det statssekreteraren som leder det dagliga arbetet. I departementet finns det också politiskt sakkunniga och en pressekreterare med uppgift att vara politiska medarbetare till statsrådet. Pressekreteraren ansvarar för kontakten med journalister. Statsrådet och de politiskt anställda lämnar, till skillnad från övriga tjänstemän i Regeringskansliet, sina poster vid ett regeringsskifte.

Chefstjänstemän

Vid sidan av statssekreteraren finns i Kulturdepartementet en chefstjänsteman som inte är politiskt rekryterad; expeditions- och rättschefen. Expeditions- och rättschefen svarar bland annat för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och för att ärenden handläggs på ett lagenligt, följdriktigt och enhetligt sätt.

Sakenheter och sekretariat

På departementet finns fem sakenheter och två sekretariat som leds av icke politiskt tillsatta tjänstemän. Departementets sakenheter sköter tillsammans med rättssekretariatet det löpande arbetet inom de olika sakfrågorna. På enheterna handläggs ärenden innan regeringen fattar beslut. En av enheternas viktigaste uppgifter är att ta fram underlag för regeringens propositioner inom sitt ansvarsområde. Enheterna sköter också kontakterna med departementets myndigheter.

Enheten för konstarterna

Enheten för konstarterna svarar för frågor och ärenden om

 • bildkonst, form och design,
 • konstmuseer,
 • bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
 • bidrag till konstnärlig gestaltning,
 • ersättningar och bidrag till konstnärer,
 • stöd till regional kulturverksamhet,
 • scenkonst, och
 • bidrag till icke-statliga kulturlokaler.

Enheten för kulturarv och livsmiljö

Enheten för kulturarv och livsmiljö ansvarar för frågor och ärenden om

 • arkitektur,
 • arkiv,
 • begravningsverksamhet,
 • hemslöjd,
 • kulturmiljö,
 • museer, och
 • svenska språket.

Enheten för medier och film

Enheten för medier och film svarar för frågor och ärenden om

 • dagspress,
 • film,
 • nya medietjänster,
 • radio och tv, och
 • insatser mot skadlig mediepåverkan.

Enheten för demokrati och det civila samhället

Enheten för demokrati och det civila samhället ansvarar för frågor och ärenden om

 • val och valdeltagande,
 • förtroendevaldas villkor och representativitet,
 • insyn, inflytande och delaktighet mellan valen,
 • demokratisk medvetenhet,
 • att värna demokratin mot våldsbejakande extremism,
 • villkor för det civila samhällets organisationer att verka,
 • samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
 • kunskapsspridning i form av forskning och statistik om det civila samhället,
 • samordning i Regeringskansliet vad gäller relationen till det civila samhället, och
 • trossamfund och bidragsrelaterade frågor.

Enheten för diskrimineringsfrågor

Enheten för diskrimineringsfrågor svarar för frågor och ärenden som rör

 • samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå,
 • diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
 • rasism och liknande former av fientlighet,
 • situationen för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck på nationell nivå, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
 • nationella minoriteter i Sverige, samt samordning och utveckling av sådana frågor, och
 • det samiska folkets språk och kultur.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet ansvarar för lagstiftningsärenden och annat författningsarbete och ger stöd till departementet i rättsliga frågor.

Sekretariatet för ledningsstöd och styrning

Sekretariatet för ledningsstöd och styrning svarar för lednings- och verksamhetsstöd för hela departementet och departementets kommittéer. Sekretariatet består av

 • gruppen för personalfrågor,
 • gruppen för kommunikationsfrågor,
 • gruppen för internationell samordning,
 • funktionen för internekonomi och verksamhetsplanering, samt
 • funktionen för budgetsamordning och övergripande myndighetsstyrning.