Kulturdepartementets delar i statens budget

Kulturdepartementet ansvarar för beredning av de delar som bland annat rör kultur, medier, demokrati, diskriminering, civila samhället, nationella minoriteter och trossamfund.

Kulturdepartementet ansvarar för följande områden:

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

  • Demokratipolitik och mänskliga rättigheter (allmänna val och demokrati, Valmyndigheten, stöd till politiska partier, mänskliga rättigheter nationellt)
  • Medier
  • Nationella minoriteter
  • Nationella minoriteter romer
  • Sametinget och samepolitiken

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

  • Diskriminering

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

  • Kultur
  • Medier
  • Trossamfund
  • Civila samhället (bidrag till allmänna samlingslokaler, bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer, insatser för den ideella sektorn)

Regleringsbrev för verksamhet inom Kulturdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2018 års regleringsbrev för Kulturdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.