Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ges i uppdrag att analysera förutsättningar för inordnande av uppgifter inom minoritetspolitiken

Publicerad

Regeringen ger MUCF i uppdrag att analysera förutsättningarna och konsekvenserna av att i myndigheten inordna de uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län idag har inom minoritetspolitiken. Analysen ska omfatta det ansvar som länsstyrelsen har för uppföljning, samordning och fördelning av bidrag till de nationella minoriteterna. Sametinget kommer fortsatt att vara ansvarig myndighet för uppföljning av minoritetspolitiken när det gäller samer och samiska och berörs inte av uppdraget.

– Frågan om ansvaret för uppföljning och samordning inom minoritetspolitiken har varit föremål för flera utredningar. Samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken bör stärkas i syfte att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt bidra till minoritetspolitikens genomförande. Analysuppdraget till MUCF kommer ge oss underlag för att pröva en förändring av ansvaret i dessa frågor, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

MUCF ska senast den 15 oktober 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Bakgrund: 

Utredningen Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) föreslogs att samordnings- och uppföljningsansvaret skulle flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län. Vid val av en myndighet som ska samordna och följa upp minoritetspolitiken bör vikt läggas vid kompetens inom samordning av statliga insatser, kunskapsspridning och samverkan samt uppföljning och analys. MUCF ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap, bidra till samordning av statliga insatser, samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, samt fördela statsbidrag. Myndigheten ska vidare följa upp och analysera offentliga aktörers insatser i förhållande till målet för politikområdena. Myndigheten har haft uppdrag inom minoritetspolitiken, bland annat att utveckla och sprida former för barns och ungas inflytande samt att stärka det romska civilsamhället.  

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...