Nationell strategi för life science

I december 2019 presenterades den nationella life science-strategin, ett resultat av ett nära samarbete med samverkansprogrammet för hälsa och life science. I strategin har regeringen satt upp 30 målsättningar som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå regeringens mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation.

Regeringens arbete med life science

 • Ett år med life science-strategin – vad har hänt?

  Foto: AstraZeneca

  Den nationella life science-strategin innehåller 30 målsättningar inom åtta olika områden. Inom flera av dessa målsättningar är arbetet påbörjat och har i vissa fall kommit en bra bit på väg. I början av 2021 gjordes en sammanställning av vad som har hänt inom de olika områdena samtidigt som konferensen Tillsammans för en levande life science-nation anordnades.

Life science-arbetet i Regeringskansliet

Jenni Nordborg är av regeringen utsedd till nationell life science-samordnare. Hon leder arbetet med life science i Regeringskansliet. Life science-kontoret består av tjänstemän från Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Videopodd: Tillsammans för en ledande Life science-nation

Nu finns det femte avsnittet av videopodden Tillsammans för en ledande life science-nation, där Jenni Nordborg samtalar med nyckelpersoner inom life science-sektorn. I fjärde avsnittet fokuseras samtalet på framtidens företagsledare.

Samverkansprogrammet Hälsa och life science

Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Samverkansprogrammet för Hälsa och life science fortsätter sedan föregående mandatperiod, under ledning av den nationella samordnaren för life science, Jenni Nordborg.

Prioriterade områden i life science-strategin

 • Foto: AstraZeneca

  1. Strukturer för samverkan

  För att Sverige ska kunna vara en globalt konkurrenskraftig life science-nation är det nödvändigt med bred samverkan.

  Målsättningar för området: 1.1 Stärkt nationell samordning inom life science-området, 1.2 Partnerskap för regional och nationell kraftsamling, 1.3 Norden som globalt ledande life science-hubb.

 • Foto: Science Photo via TT

  2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

  Systemlösningar för nyttiggörande av hälso- och vårddata är en förutsättning för att Sverige ska kunna leda utvecklingen inom life science.

  Målsättningar inom området: 2.1 Effektivt och säkert utbyte av patientdata, 2.2 Ökat nyttjande av hälsodata för forskning och innovation, 2.3 Effektiv, säker och etisk användning av registerdata, 2.4 Bättre nyttjande av biobanker, 2.5 Uppföljning med hjälp av Real World Data

 • Foto: AztraZeneca

  3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

  I takt med att precisionsmedicin och AI införs i vården ökar behoven av policyutveckling. Det handlar om att anpassa regelverk, förhållningssätt och arbetssätt för att kunna dra nytta av teknisk utveckling och nya innovationer.

  Målsättningar inom området: 3.1 En effektiv process för implementering av nya terapier, 3.2 Accelererad, säker och etisk policyutveckling, 3.3 Implementering av nya medicintekniska förordningar, 3.4 Ökat fokus på förebyggande insatser och egenvård.

 • Foto: Sahlgrenska

  4. Integrering av forskning och innovation i vården

  Ny kunskap i form av hälsofrämjande metoder, produkter och behandlingar utvecklas och utvärderas bäst där patienterna och brukarna finns och med deras kompetens och medverkan i utvecklingsarbetet.

  Målsättningar inom området: 4.1 Incitament och goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning, 4.2 Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård,4.3 Hög kvalitet i kliniska studier, 4.4 Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården.

 • Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

  5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

  Nya hälso- och välfärdstekniklösningar och digitala tjänster har stor potential för bättre hälsa och för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen genom prevention, habilitering och rehabilitering.

  Målsättningar inom området: 5.1 Nyttiggörande av välfärdsteknik, 5.2 Utveckling och samverkan för implementering.

 • Foto: Johan Persson, LU

  6. Forskning och infrastruktur

  Forskning av internationellt ledande kvalitet är betydelsefull för Sveriges utveckling och välstånd i en globaliserad värld.

  Målsättningar inom området: 6.1 Stärkt tvärsektoriell forskning inom life science-området, 6.2 Excellent forskningsinfrastruktur inom life science-området, 6.3 Ökat och breddat nyttjande av forskningsinfrastruktur, 6.4 Stärkta infrastrukturer för datadriven forskning och innovation, 6.5 Ökat svenskt deltagande i EU-program.

 • Foto: Johan Bävman, LU

  7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

  Kompetensförsörjningen för life science-företag och offentlig sektor måste säkerställas för att Sverige ska kunna hävda sig som en ledande life science-nation.

  Målsättningar inom området: 7.1 Goda möjligheter till livslångt lärande, 7.2 Effektiv samverkan för kompetensförsörjning, 7.3 Sverige ska erbjuda konkurrensmässiga förutsättningar för internationell rekrytering.

 • Foto: Erik Flyg, KI

  8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

  Investerings- och exportfrämjande är de två grundläggande komponenterna i internationaliseringen av svensk life science.

  Målsättningar inom området: 8.1 Bättre företagsvillkor för forskning och utveckling, 8.2 Ökat främjande för export och investeringar, 8.3 Företagsinkubatorer i världsklass, 8.4 Kontinuerlig omvärldsbevakning, analys och uppföljning.

 1. 1 Strukturer för samverkan
 2. 2 Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
 3. 3 Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
 4. 4 Integrering av forskning och innovation i vården
 5. 5 Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa
 6. 6 Forskning och infrastruktur
 7. 7 Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
 8. 8 Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Innehåll om Nationell strategi för life science

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 40 träffar.