Life science-strategin: Strukturer för samverkan

Uppdaterad

För att Sverige ska kunna vara en globalt konkurrenskraftig life science-nation är det nödvändigt med bred samverkan. Nedan följer information över de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Strukturer för samverkan. Informationen uppdateras löpande.

Life science-kontoret
Life science-kontoret från vänster: Jenni Nordborg, Katarina Nordqvist, Jenny Carlsson Kraft och Pontus Holm Foto: Linda Karlsson | Regeringskansliet

Översikt insatser: område 1

1.1 Stärkt nationell samordning inom life science-området

Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare (regeringen.se)

Life science-kontoret i Regeringskansliet (regeringen.se)

Life science-kontoret i Regeringskansliet (regeringen.se)

Samverkansprogrammet för Hälsa och life science (regeringen.se)

Forskning, frihet,framtid – kunskap och innovation för Sverige (regeringen.se - publicerad 17 dec 2020)

Regleringsbrev 2021 (esv.se)

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen (regeringen.se publicerad 13 jan 2021)

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige (Vinnova.se - publicerad 17 maj 2021 )

1.2 Partnerskap för regional och nationell kraftsamling 

Life science-kontoret i Regeringskansliet (regeringen.se)

Hållbar utveckling av vården kräver nya lösningar (regeringen.se publicerad 10 juni 2019)

Life science-konferens 2022 (regeringen.se)

1.3 Norden som globalt ledande life science-hubb

Nordiskt samarbete 2020 (regeringen.se - publicerad 11 mars 2021)

A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: Nordic cooperation (norden.org - publicerad 10 dec 2019)

Nordiskt ministermöte om samarbete inom vaccinproduktion (regeringen.se- publicerad

Uppdrag om nordisk studie om innovation, utveckling och produktion av vaccin ( regeringen.se - publicerad 8 feb 2022)

Studie visar på möjligt nordiskt vaccinsamarbet (regeringen.se - publicerad 08 juni 2022)

1.1 Stärkt nationell samordning inom life science-området

Regeringen vill stärka svensk life science genom ett tydligt nationellt ledarskap. Life science-kontoret ska bidra till effektivare samverkan, samarbete och samordning. Myndighetssamverkan är central för att en enhetlig nationell riktning ska uppnås för Sveriges utveckling inom life science. 

  • Nationell samordnare

Jenni Nordborg är utsedd till nationell life science-samordnare och är även projektledare för samverkansprogrammet: Hälsa och life science.

Jenni Nordborg - regeringen.se

  • Life science-kontoret

Regeringen har inrättat en samordningsfunktion, Life science-kontoret, med uppdrag att utgöra en länk mellan life science-sektorns aktörer och regeringens arbete.

Life science-samordnaren leder arbetet på Life science-kontoret som består av handläggare från Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementet. Styrgrupp för arbetet är statssekreterare från de tre departementen.

Life science-kontoret i Regeringskansliet - regeringen.se

  • Samverkansprogrammet för Hälsa och life science

Hälsa och life science är ett av regeringens fyra samverkansprogram. Programmet syftar till att genom tvärsektoriell kraftsamling möta de stora hälsoutmaningarna och stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. I samverkansgruppen ingår företrädare från offentlig sektor, civil-samhället, akademi och näringsliv.

Samverkansprogrammet för Hälsa och life science - regeringen.se

Forskning, frihet,framtid – kunskap och innovation för Sverige - regeringen.se - publicerad 17 dec 2020

  • Myndighetssamverkan: Vinnova, Vetenskapsrådet, Läkemedelsverket, E-hälsomynd. och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Flera myndigheter har uppdrag med relevans för life science och har därför fått specifika uppdrag om samverkan i sina regleringsbrev, samtliga regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Regeringen har uppdragit åt flera myndigheter att gemensamt ta fram ett förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Vinnova ska vara samordnande myndighet för uppdraget. Uppdraget rapporterades den 17 maj 2021.

Regleringsbrev 2021 esv.se

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen - regeringen.se publicerad 13 jan 2021

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige
Vinnova.se - publicerad 17 maj 2021 

1.2 Partnerskap för regional och nationell kraftsamling 

Regeringen anser att utvecklingen inom life science behöver drivas gemensamt och samordnat från nationell, regional och lokal nivå, i nära samverkan med näringslivet, universitet och högskolor. Ett partnerskap med regionerna kan manifestera en gemensam ambition för life science och skapar förutsättningar för genomförande.

  • Partnerskap med regionerna

Regionala strategier och handlingsplaner i linje med den nationella life science-strategin.

Life science-kontoret i Regeringskansliet - regeringen.se

Hållbar utveckling av vården kräver nya lösningar - regeringen.se publicerad 10 juni 2019

  • Life science-konferens

Nationell konferens  med fokus på partnerskap för nationell och regional kraftsamling. Regeringskansliet tillsammans med Västra Götalandsregionen och Health Innovation West.

Life science-konferens 2022 - regeringen.se

1.3 Norden som globalt ledande life science-hubb

Regeringen bedömer att bredare nordisk samverkan kan bidra till ökad konkurrenskraft. Gemensamt arbete kring policyutveckling kan bidra till harmoniserad implementering av nya digitala lösningar och precisionsmedicin.

  • Nordiska ministerrådet

Life science är ett av åtta prioriterade områden för Nordiska Ministerrådet för åren 2020-2024 inom ramen för det övergripande målet att stötta kunskap och innovation, samt underlätta för företag i hela Norden att dra full nytta av de utvecklingsmöjligheter som skapas av den gröna, tekniska och digitala övergången och den växande bioekonomin.

Nordiskt samarbete 2020 - regeringen.se - publicerad 11 mars 2021

  • Nordic Commons

Sverige deltar i Nordic Commons som finansieras av NordForsk och arbetar för en gemensam nordisk digital infrastruktur som ska kunna hantera hälsodata som leder till forskning.

A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: Nordic cooperation norden.org - publicerad 10 dec 2019

  • Nordiskt samarbete

Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark har kommit överens om en gemensam pilotstudie med syfte att kartlägga resurser för innovation, utveckling och produktionskapacitet för vacciner. Uppdraget har i Sverige gått till Vinnova som får en samordnande roll i genomförandet av studien som ska bedöma potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete på området.

Nordiskt ministermöte om samarbete inom vaccinproduktion - regeringen.se- publicerad

Uppdrag om nordisk studie om innovation, utveckling och produktion av vaccin - regeringen.se - publicerad 8 feb 2022

Studie visar på möjligt nordiskt vaccinsamarbet (regeringen.se - publicerad 08 juni 2022)

 

 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Life science-konferensen 2022: Område 1

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Hållbarhet

Cecilia Sjöstedt, vd för Cytiva i Uppsala, och Charlotta Brask, tidigare hållbarhetschef för Region Stockholm, lyfter fram hållbarhet som en förutsättning för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Näringslivet och samhället behöver kroka arm för att dra nytta av varandras styrkor. (Publicerad 24 juni 2021)