Life science-strategin: Integrering av forskning och innovation i vården

Ny kunskap i form av hälsofrämjande metoder, produkter och behandlingar utvecklas och utvärderas bäst där patienterna och brukarna finns och med deras kompetens och medverkan i utvecklingsarbetet. Sidan uppdateras löpande.

Foto: Sahlgrenska

4.1 Incitament och goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning 

  • Ökad forskningskompetens i primärvården

I forsknings- och innovationspropositionen presenteras en satsning för ökad forskningskompetens i primärvården. Det är i primärvården som stora folksjukdomar såsom diabetes, hjärtkärlsjukdomar och astma diagnostiseras och behandlas. I Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2021 avsattes 35 miljoner för uppbyggnad och utveckling av forskningskompetens inom primärvården.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (publicerad 17 dec 2020)

Ändringsbeslut Myndighet Vetenskapsrådet (Ekonomistyrningsverket 
publicerad 4 mars 2021)

Ändringsbeslut Myndighet Vetenskapsrådet (Ekonomistyrningsverket publicerad 4 mars 2021)

4.2 Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård 

  • Näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar ska säkras

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar har minskat i Sverige och en utredning tillsätts för att se över förutsättningarna för att bedriva dessa. Utredningen innehåller förslag som ska bidra till en långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar miljö för kliniska prövningar – med särskilt fokus på företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

Utredning föreslår åtgärder för en bättre välfärd och starkare life science-sektor - Regeringen.se Publicerad 

Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (regeringen.se) Publicerad 

4.3 Hög kvalitet i kliniska studier

4.4 Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården

  • Finansiering av Genomic Medicin Sweden via Vinnova

Vinnova finansierar Genomic Medicine Sweden (GMS) som möjliggör en mer individanpassad vård för den kommande treårsperioden 2022-2024.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (publicerad 17 december 2020)

Precisionsmedicin införs i hälso- och sjukvården (Vinnova publicerad 2 juli 2020)

Viktig satsning på precisionsmedicin i hela landet (Genomic Medicine Sweden publicerad 2 juli 2020)

  • Miljonsatsningar på cancer, precisionsmedicin och hälsodata

Socialstyrelsen gavs i uppdrag att betala ut 16,5 miljoner konor till regionernas samverkansprojekt Genomic Medicine Sweden (GMS) till piloter inom genetisk och molekylär diagnostik, som en del av det som kallas precisionsmedicin.

Uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin - Regeringen.se Publicerad 

  • Satsning på precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer

Socialstyrelsen gavs i uppdrag att betala ut medel till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att bedriva pilotprojekt inom utveckling av gensekvensering.

Uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin - Regeringen.se

  • Forskningssatsning på precisionsmedicin

Riksdagen beslutade 2020 i enlighet med regeringens forsknings- och innovationsproposition en satsning på forskning för att främja utvecklingen av precisionsmedicin.

Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning avsätts för detta ändamål 30 miljoner kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022, 45 miljoner kronor 2023 och 45 miljoner kronor 2024.

Inom ramen för Vinnovas anslagsökning för forskning och utveckling avsätts 30 miljoner kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022, 30 miljoner kronor 2023 och 30 miljoner kronor 2024 för infrastruktur för utveckling av ny molekylär diagnostik och behandling.

Den grundläggande finansieringen till SciLifeLab stärktes. Inom ramen för ökning av anslagen till Kungliga Tekniska högskolans för forskning och utbildning på forskarnivå avsätts 30 miljoner kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022, 40 miljoner kronor 2023 och 50 miljoner kronor 2024 för finansiering av SciLifeLab.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (publicerad 17 december 2020)

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret

Life science-konferensen 2022: Område 4

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Om forskning och innovation i vården

Anna Martling, KI/KS, och Marcus Lingman, Region Hallands sjukhusledning, sätter fokus på integrering av forskning och innovation i vården. Lyssna på ett samtal om ledarskap, engagemang och organisering för att underbygga kulturresan att arbete med forskning och innovation blir en självklar del av vårdens vardag. (Publicerad 9 juni 2021)