Life science-strategin: Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Publicerad

I takt med att precisionsmedicin och AI införs i vården ökar behoven av policyutveckling. Det handlar om att anpassa regelverk, förhållningssätt och arbetssätt för att kunna dra nytta av teknisk utveckling och nya innovationer. Nedan följer information över de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling. Informationen uppdateras löpande.

Foto: AztraZeneca

Översikt insatser: område 3

3.1 En effektiv process för implementering av nya terapier

Ökad precision | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se - publicerad 28 maj 2021

Ökad precision i Europa | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se - publicerad 1 november 2021)

Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala? (tlv.se - publicerad april 2021)

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022.pdf
(regeringen.se - publicerad 21 dec 2021)

3.2 Accelererad, säker och etisk policyutveckling 

Remiss av Personuppgifts-behandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning – Delbetänkande från Komet (SOU 2020:53) (regeringen.se - publicerad 18 feb 2021

Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (regeringen.se - publicerad 21 juni 2021)

Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (DIGG.se - publicerad 21 juni 2021)

3.3 Implementering av nya medicintekniska förordningar

Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter (regeringen.se - publicerad 21 september 2020)

3.4 Ökat fokus på förebyggande insatser och egenvård 

5 miljoner för att förbättra möjligheterna att tidigt upptäcka cancer (regeringen.se - publicerad 27 december 2021)

Flera nya uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd (regeringen.se - publicerad 15 mars 2021)

Regeringen satsar på hälsa, arbetsliv och välfärd i den forskningspolitiska propositionen (forte.se - publicerad 18 december 2020)

Förstärkta insatser för kvinnors hälsa (regeringen.se - publicerad 1 januari 2021)

3.1 En effektiv process för implementering av nya terapier

Regeringen anser att tiden mellan godkännande och implementering av nya terapier behöver optimeras. Det behövs ökade kunskaper om hur kostnaderna och osäkerheterna kopplade till ATMP kan hanteras av vårdens huvudmän och hur behovet av nya affärs- och investeringsmodeller ser ut. Dessutom behövs bättre förutsättningar för hur utvärderingar, så kallade ”health technology assessments”, kan genomföras för medicintekniska produkter inom precisionsmedicin.

  • Analys av precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården

Analys av precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården, internationell kartläggning. Uppdrag till myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Rapporterna är överlämnade.

Ökad precision | Vård- och omsorgsanalys vardanalys.se. Publicerad 28 maj 2021

Ökad precision i Europa | Vård- och omsorgsanalys vardanalys.se Publicerad 1 november 2021

  • Utveckling av hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utredning av möjliga betalningsmodeller för ATMP.

TLV ska fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP) som myndigheten påbörjade i ett tidigare regeringsuppdrag, Hälsoekonomiska bedömningar och betalningsmodeller för precisionsmedicin och ATMP (S2020/04362). Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2022.

Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala? tlv.se. Publicerad april 2021

  • Precisionsmedicin för jämlik och effektiv cancervård

Inom ramen för canceröverenskommelsen med SKR framgår att RCC i samverkan bland annat ska beskriva potentiella insatser som kan komma att krävas de kommande åren för att precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022.pdf
regeringen.se Publicerad 21 dec 2021

3.2 Accelererad, säker och etisk policyutveckling 

Regeringen anser att den offentliga sektorns förmåga att identifiera och föreslå förändringar i regelverk, tillämpningar och arbetssätt behöver utvecklas. Behovet av accelererad, säker och etisk policyutveckling, exempelvis genom policylabb, är särskilt stort i de regulatoriska delarna. Sverige ska vara ett förstahandsval för introduktion av ny diagnostik och terapi utifrån excellens i regulatoriska frågor.

  • Förslag på ny reglering av den personuppgiftsbehandling som görs vid förberedelse till klinisk forskning i hälso- och sjukvården.

Delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Syftet är att bidra till ökad tydlighet, att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet. Delbetänkandet har remitterats, remissvar erhållits och förslag bereds inom Regeringskansliet.

Remiss av Personuppgifts-behandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning – Delbetänkande från Komet (SOU 2020:53) Regeringen.se Publicerad 18 feb 2021

  • Främja offentlig förvaltningsförmåga att använda artificiell intelligens

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, DIGG och Skatteverket i uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (AI) i syfte att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. DIGG ska samordna myndigheternas arbete.

Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens Regeringen.se Publicerad 21 juni 2021

Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (DIGG) Uppdraget publicerad 21 juni 2021

3.3 Implementering av nya medicintekniska förordningar

Regeringen anser att tillgången till anmälda organ i Sverige ska motsvara behovet i sektorn. Det är avgörande att anmälda organ finns på plats för att de nya medicintekniska förordningarna ska kunna tillämpas.

  • Tillskott till RISE för att fungera som anmält organ

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag i höständringsbudgeten för 2020 att RISE tillförs medel för att bolaget ska ha förutsättningar att agera nationellt anmält organ även enligt EU:s nya regelverk.

Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter Regeringen.se Publicerad 21 september 2020

3.4 Ökat fokus på förebyggande insatser och egenvård 

Regeringen anser att Sverige bör öka fokus på hälsa och prevention, såväl förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av ohälsa och fullt utvecklad sjukdom som insatser för att förhindra återfall (primär och sekundärprevention). Genom att utveckla förmågan till tidig diagnostik skapas bättre förutsättningar för tidig behandling, prevention och egenvård.

  • Utvecklingsprojekt för tidig upptäckt av cancer

Regeringen har beviljat Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) fem miljoner kronor för att fortsätta sitt utvecklingsprojekt för tidig upptäckt av cancer. Projektet som lämnat sin andra delrapport forskar kring tidig upptäckt av cancer med hjälp av med blodprov.

5 miljoner för att förbättra möjligheterna att tidigt upptäcka cancer Regeringen.se Publicerad 27 december 2021

  • Nytt program om psykisk ohälsa, samt en satsning på folkhälsa och preventiva åtgärder

I regeringens forsknings- och innovationsproposition fick Forte i uppdrag att inrätta ett nytt nationellt program om psykisk ohälsa samt att genomföra en forskningssatsning på folkhälsa och preventiva åtgärder.

Flera nya uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd Regeringen.se Publicerad 15 mars 2021

Regeringen satsar på hälsa, arbetsliv och välfärd i den forskningspolitiska propositionen - Forte - publicerad 18 december 2020

  • Förstärkta insatser för kvinnors hälsa

I tilläggs-överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa tillfördes medel till piloter för nya arbetssätt inom screeningverksamhet, arbete med generiska kallelsesystem för screening samt för anslutning av alla regioner till kvalitetsregistret för mammografi.

Förstärkta insatser för kvinnors hälsa - Regeringen.se - publicerad 1 januari 2021

 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret