Life science-strategin: Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Publicerad

Kompetensförsörjningen för life science-företag och offentlig sektor måste säkerställas för att Sverige ska kunna hävda sig som en ledande life science-nation. Nedan följer information över de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande. Informationen uppdateras löpande.

Foto: Johan Bävman, LU

Översikt insatser: område 7

7.1 Goda möjligheter till livslångt lärande

Fler utbildningsplatser på högskolan (regeringen.se - publicerad

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (regeringen.se - publicerad

7.2 Effektiv samverkan för kompetensförsörjning 

Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande (regeringen.se - uppdaterad

Regeringen inrättar nationellt vårdkompetensråd (regeringen.se - publicerad

7.3 Sverige ska erbjuda konkurrensmässiga förutsättningar för internationell rekrytering 

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt (regeringen.se - publicerad 20 oktober 2020)

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt Skatteutskottets Betänkande 2020/21:SkU14 (Riksdagen
beslutad 2 dec 2020)

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner
i vissa fall (regeringen.se - publicerad 19 okt 2021)

7.1 Goda möjligheter till livslångt lärande

Regeringen anser att det ska finnas goda möjligheter till livslångt lärande. Detta är betydelsefullt för life science-branschen där kunskapsutvecklingen går fort och kompetenskraven snabbt kan ändras, samtidigt som sektorsöverskridande personalrörlighet uppmuntras.

  • Särskild satsning på basårsutbildning, livslångt lärande och omställning

Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag att göra det möjligt för fler att studera behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (bland annat basår) för att på så sätt bli behöriga att söka bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar har regeringen i budgetpropositionen , en satsning på cirka 140 miljoner kronor under 2022. Vidare har riksdagen beslutat i enlighet med regeringens förslag om att 260 miljoner kronor tillförs lärosätena under 2022–2024 för att fortsätta den särskilda satsningen på livslångt lärande som inleddes 2020, , samt en satsning på 30 miljoner kronor under 2021 för korta kurser för yrkesverksamma.

Fler utbildningsplatser på högskolan - regeringen.se - publicerad

  • Ändring i högskolelagen för att tydliggöra högskolans ansvar för livslångt lärande

Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige om ändringar i högskolelagen (1992:1434) för att bland annat förstärka och tydliggöra högskolans ansvar för livslångt lärande. Ändringen innebär att det i högskolelagen anges att högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige - regeringen.se - publicerad

7.2 Effektiv samverkan för kompetensförsörjning 

Regeringen bedömer att det behövs effektiv samverkan och en tvärsektoriell ansats, för att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning i life science-sektorn. Det är angeläget att framtida utmaningar hanteras i samverkan mellan utbildningssektorn och arbetsgivare inom life science.

  • Samverkansprogrammet: Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Med utgångspunkt i näringslivets efterfrågan, behovet av ny kompetens och förbättrade förutsättningar för arbetstagare att ställa om eller vidareutbilda sig syftar samverkansprogrammet till att stärka och utveckla kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet.

Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande - regeringen.se - uppdaterad

  • Inrättandet av det nationella vårdkompetensrådet

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.

Regeringen inrättar nationellt vårdkompetensråd - regeringen.se publicerad

7.3 Sverige ska erbjuda konkurrensmässiga förutsättningar för internationell rekrytering 

Regeringen vill att svenska arbetsgivare ska ha goda förutsättningar att rekrytera internationell expertis inom life science-sektorn.

  • Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgades från och med 2021 från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Ändringen innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga.

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt - regeringen.se - publicerad 20 oktober 2020

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt Skatteutskottets Betänkande 2020/21:SkU14 Riksdagen
Beslutat: 2 dec 2020

  • Utvidgade skatteregler för personaloptioner i unga företag

För att särskilt hjälpa unga företag att rekrytera och behålla kvalificerad personal utvidgas och förenklas reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner.

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner
i vissa fall - regeringen.se - publicerad 19 okt 2021

 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret

Life science-konferensen 2022: Område 7

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Lyssna på samtal om talangattraktion och livslångt lärande, alltid högaktuellt! Rektorerna Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet, och Erik Renström, Lunds universitet, lyfter kompetensförsörjning som en nyckelfråga för life science.