Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nu ska en ny analys av Socialstyrelsen göras

Publicerad

På senare år har Socialstyrelsens uppgifter och uppdrag vuxit. Därför ger regeringen nu Statskontoret i uppdrag att med utgångspunkt i Statskontorets modell för myndighetsanalyser göra en analys av Socialstyrelsen.

– Socialstyrelsen har ett brett och viktigt uppdrag att stötta och främja utvecklingen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Myndighetens uppgifter och uppdrag har förändrats och vuxit genom åren, och därför behövs nu en ny analys för att säkerställa att myndigheten har rätt förutsättningar att utföra sin verksamhet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Förra gången Statskontoret fick i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Socialstyrelsen var år 2010. Sedan dess har stora förändringar skett. Socialstyrelsens uppgifter och uppdrag har blivit allt fler, bland annat genom rollen som sektorsansvarig för beredskapssektorn ”hälsa, vård och omsorg”. Kommande förändringar kommer också att påverka myndigheten och dess relation till målgrupperna, såsom en ny socialtjänstlag.

Socialstyrelsen arbetar i dag bland annat med kunskapsstyrning och bidrar med underlag och analyser om hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvårdens kvalitet och utveckling.

Myndigheten tar fram underlag för bedömning och för dialog med huvudmän på nationell och lokal nivå samt utvecklar och tillhandahåller nationella kunskapsstöd i form av riktlinjer och vägledningar för beslutsfattare och profession.

Statskontoret arbetar för att främja en effektiv och demokratisk statsförvaltning. De analyserar, utvärderar och följer upp den offentliga förvaltningen. Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer. Statskontoret har bland annat gjort en myndighetsanalys av Läkemedelsverket och analyserar för närvarande också Folkhälsomyndigheten.

Uppdraget till Statskontoret

Statskontoret ska i sin analys beskriva och bedöma:

  • Socialstyrelsens kärnuppdrag samt vilka uppgifter och omvärldsförändringar av betydelse som tillkommit sedan 2011,
  • ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna styrning och uppföljning,
  • gränsdragningen av myndighetens uppgifter i förhållande till andra myndigheter med närliggande uppgifter,
  • organisering och utformning av de särskilda organ som inryms i myndigheten, samt de verksamheter i myndighetens organisation som regleras av regeringen,
  • om Socialstyrelsens samverkan med och stöd till myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer är ändamålsenlig och hur samverkan kan utvecklas. Här bör betydelsen av kommande förändringar såsom en ny socialtjänstlag särskilt belysas. Statskontoret ska särskilt beakta kompetensen hos myndigheten att tillgodose behov hos målgrupperna kommuner och regioner.
  • vilka interna och externa faktorer, inklusive finansiella förutsättningar, som påverkar myndighetens möjlighet att bedriva sin verksamhet. Här bör eventuella skillnader mellan verksamhetsområden särskilt belysas.
  • regeringens styrning och dess ändamålsenlighet, samt
  • utvecklingsområden i myndighetens verksamhet samt i regeringens styrning av myndigheten, som är särskilt viktiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

I uppdraget ingår även att föreslå åtgärder inom dessa områden.

Statskontoret ska ta hänsyn till pågående relevanta utredningar. Statskontoret ska också inhämta kunskaper och erfarenheter från kommuner, regioner och övriga myndigheter som har verksamhet som berör Socialstyrelsen samt från relevanta professionsförbund.

Socialdepartementet ska löpande informeras om hur arbetet fortskrider och uppdraget ska slutredovisas den 15 april 2025.

Vad är Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen är en förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Socialstyrelsen ansvarar också för föreskrifter och allmänna råd inom sitt verksamhetsområde.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...