Life science-strategin: Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Publicerad

Nya hälso- och välfärdstekniklösningar och digitala tjänster har stor potential för bättre hälsa och för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen genom prevention, habilitering och rehabilitering. Nedan följer information över de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa.

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

Översikt insatser: område 5

5.1 Nyttiggörande av välfärdsteknik 

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen (regeringen.se - publicerad 22 december 2021)

200 miljoner för ökad digitalisering inom äldreomsorgen (SKR - publicerad 22 december 2021)

5.2 Utveckling och samverkan för implementering 

Innovations- och forskningssatsningar på framtidens hälsovård och life science (regeringen.se - publicerad

5.1 Nyttiggörande av välfärdsteknik 

För att öka kvaliteten och ge effektivare arbetssätt ser regeringen behov av att snabba på den digitala omställningen genom bättre nyttjande av välfärdsteknik i omsorgen och för förebyggande insatser samtidigt som skydd för den personliga integriteten, informationssäkerhet, robusthet och redundans måste genomsyra implementeringen. Välfärdstekniska lösningar behöver integreras i verksamheterna och i vissa fall kopplas till befintliga verksamhetssystem i omsorgsverksamheterna för att uppnå mesta möjliga nytta.

  • Ökad digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under åren 2020 -2022.

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen regeringen.se - publicerad 22 december 2021

200 miljoner för ökad digitalisering inom äldreomsorgen SKR - publicerad 22 december 2021

5.2 Utveckling och samverkan för implementering 

Regeringen ser behov av ökad samverkan mellan regulatoriska myndigheter och företag. Samverkan syftar till att stödja den snabbt växande sektorn av hälso- och välfärdsteknikföretag i Sverige med kunskap om regelverk som möjliggör för företagen att utveckla produkter och tjänster i enlighet med gällande lagstiftning på området. Det ökar förutsättningarna för företagen att växa på en global marknad, med lokal förankring i Sverige.

  • Välfärdsteknik och innovation i samverkansforskning

Stöd till explorativ tvärsektoriell medicinsk forskning och innovation i samverkan. En andel av satsningen ska inriktas mot utveckling av välfärdsteknik.

Innovations- och forskningssatsningar på framtidens hälsovård och life science - regeringen.se - publicerad

 

 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret