Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att på nationell nivå sammanställa och tillhandahålla statistik om kliniska prövningar Diarienummer: S2024/00480 (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå sammanställa och tillhandahålla statistik avseende kliniska prövningar i Sverige.

Ladda ner:

Statistiken ska omfatta både läkemedelsprövningar och prövningar för medicintekniska produkter samt inkludera, men inte vara begränsad till, ledtider och leveransförmåga för desamma. Statistiken ska systematiseras på ett sådant sätt att den, vid behov, ska kunna utgöra grund för beslutsfattande.

I uppdraget ingår att:

  1. utveckla och möjliggöra enkel åtkomst och sökning av statistik om pågående och avslutade kliniska prövningar för patienter, invånare, vårdgivare och övriga intressenter,
  2. tillhandahålla användarstöd och utbildning i att navigera och söka statistik om pågående och avslutade kliniska prövningar på ett effektivt och lättillgängligt sätt,
  3. ta fram nationell praxis och jämförbara nyckeltal samt undersöka möjligheterna till internationellt samarbete för att säkerställa överensstämmelser med internationella standarder och underlätta utbyte av information om kliniska prövningar,
  4. presentera övergripande trender och mönster, nationella och regionala, inom kliniska prövningar, oberoende av huvudmannaskap, och eventuella förändringar i prövningslandskapet samt prövningsrepresentationen över olika grupper och områden,
  5. vid behov redogöra för regulatoriska aspekter som påverkar kliniska prövningar, inbegripet eventuella ändringar i lagstiftning eller i andra föreskrifter eller riktlinjer som kan påverka prövningsmiljön, och
  6. baserat på resultaten från punkt 4 och 5, vid behov, föra dialog och inhämta synpunkter från relevanta aktörer.

Läkemedelsverket ska när uppdraget utförs samverka med Etikprövningsmyndigheten i relevanta delar.

Läkemedelsverket ska senast den 30 november 2024 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Laddar...