Utbildningsdepartementets organisation

Uppdaterad

Departementschef är utbildningsminister Anna Ekström. Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans tillhör också departementet.

På Utbildningsdepartementet jobbar ca 200 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och jobbar kvar även om regeringen eller en minister byts ut.

Chefstjänstemän

Vid sidan av statssekreterarna finns i Utbildningsdepartementet två chefstjänstemän som inte är politiskt rekryterade: expeditions- och rättschefer.

Expeditions- och rättscheferna biträder med ledning och samordning av departementets verksamhet. De svarar också för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och att de är lagenliga, följdriktiga och enhetliga. Dessutom ser expeditions- och rättscheferna till att regeringens ärenden handläggs korrekt.

Sakenheter och sekretariat

Departementets sakenheter sköter tillsammans med rättssekretariatet det löpande arbetet inom de olika sakfrågorna. På enheterna handläggs ärenden innan regeringen fattar beslut. En av enheternas viktigaste uppgifter är att ta fram underlag för regeringens propositioner inom sitt ansvarsområde. Enheterna sköter också kontakterna med departementets myndigheter.

Departementet har fem sekretariat som bistår departementsledning och sakenheter med uppgifter som administration, internationell samordning och juridisk granskning.

Skolenheten

Skolenheten ansvarar för frågor som rör förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och, sameskola.

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten ansvarar för frågor som rör gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunernas vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning i form av yrkeshögskoleutbildning och konst- och kulturutbildningar. Dessutom ansvarar enheten för folkbildningsfrågor. 

Universitets- och högskoleenheten

Universitets- och högskoleenheten ansvarar för verksamheten vid universitet och högskolor. Enheten ansvarar också för studiefinansieringsfrågor samt för studiesociala frågor.

Forskningspolitiska enheten

Forskningspolitiska enheten ansvarar för övergripande forskningspolitiska frågor och för forskningssamarbetet inom EU och internationellt.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet hanterar rättsliga frågor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde. Sekretariatets huvudsakliga uppgift är att medverka i allt författningsarbete.

Sekretariatet för analys och internationell verksamhet

Sekretariatet samordnar EU-frågor och internationella frågor inom OECD, Nordiska ministerrådet och Europarådet samt annat internationellt samarbete som rör mer än en enhet. Dessutom ansvarar sekretariatet för ledningens internationella resor och besök samt Svenska Unescorådets kansli. Kansliet samordnar Sveriges styrelseuppdrag i Unesco och övriga Unescofrågor.

Sekretariatet svarar också genom analysfunktionen för sådan särskild verksamhet som avser att bearbeta och analysera statistik i syfte dels att följa utvecklingen inom utbildnings- och det forskningspolitiska området, dels att göra jämförelser inom utbildningsområdet såväl nationellt som internationellt.

Sekretariatet för samordning och stöd

Sekretariatet samordnar, utvecklar och ger stöd i departementets arbete med statens budget, myndighetsstyrning och förvaltningspolitiska frågor. Sekretariatet svarar för departementets ekonomiadministration inklusive internbudget, planering och uppföljning av verksamheten, upphandlingar samt samordning av jämställdhetsintegrering.