Utbildningsdepartementets organisation

Departementschef är utbildningsminister Anna Ekström. Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans tillhör också departementet.

På Utbildningsdepartementet jobbar ca 200 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och jobbar kvar även om regeringen eller en minister byts ut.

Chefstjänstemän

Vid sidan av statssekreterarna finns i Utbildningsdepartementet två chefstjänstemän som inte är politiskt rekryterade: expeditions- och rättschefer.

Expeditions- och rättscheferna biträder med ledning och samordning av departementets verksamhet. De svarar också för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och att de är lagenliga, följdriktiga och enhetliga. Dessutom ser expeditions- och rättscheferna till att regeringens ärenden handläggs korrekt.

Sakenheter och sekretariat

Departementets sakenheter sköter tillsammans med rättssekretariatet det löpande arbetet inom de olika sakfrågorna. På enheterna handläggs ärenden innan regeringen fattar beslut. En av enheternas viktigaste uppgifter är att ta fram underlag för regeringens propositioner inom sitt ansvarsområde. Enheterna sköter också kontakterna med departementets myndigheter.

Departementet har fem sekretariat som bistår departementsledning och sakenheter med uppgifter som administration, kommunikation, internationell samordning och juridisk granskning.

Skolenheten

Skolenheten har ansvar för frågor som rör förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola liksom grundsärskola, specialskola och sameskola.

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten ansvarar för frågor som rör gymnasieskola och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inklusive sådan eftergymnasial yrkesutbildning och kompetensutveckling för vuxna som inte sker vid universitet och högskolor. Dessutom ansvarar enheten för studiefinansieringsfrågor inklusive frågor rörande återbetalning av studielån samt för studiesociala frågor på olika utbildningsnivåer.

Enheten för ungdomspolitik och folkbildning

Enheten ansvarar för samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor och folkbildningsfrågor, inklusive de sektorsövergripande målen och uppföljningen.

Universitets- och högskoleenheten

Universitets- och högskoleenheten ansvarar för frågor som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid universitet och högskolor.

Forskningspolitiska enheten

Forskningspolitiska enheten ansvarar för övergripande forskningspolitiska frågor och för forskningssamarbetet inom EU och internationellt.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet hanterar rättsliga frågor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde. Sekretariatets huvudsakliga uppgift är att medverka i allt författningsarbete.

Sekretariatet för analys och internationell verksamhet

Sekretariatet samordnar EU-frågor och internationella frågor inom OECD, Nordiska ministerrådet och Europarådet samt annat internationellt samarbete som rör mer än en enhet. Dessutom ansvarar sekretariatet för ledningens internationella resor och besök.

Svenska Unescorådets kansli är förlagt till sekretariatet. Kansliet samordnar Sveriges styrelseuppdrag i Unesco och övriga Unescofrågor.

Sekretariatet svarar också genom analysfunktionen för sådan särskild verksamhet som avser att bearbeta och analysera statistik i syfte dels att följa utvecklingen inom utbildnings- forsknings- och det ungdomspolitiska området, dels att göra jämförelser inom utbildningsområdet såväl nationellt som internationellt.

Budgetsekretariatet

Sekretariatet samordnar, utvecklar och ger stöd i departementets arbete med statens budget, myndighetsstyrning och förvaltningspolitiska frågor. Sekretariatet svarar för departementets ekonomiadministration inklusive internbudget, planering och uppföljning av verksamheten, upphandlingar samt samordning av jämställdhetsintegrering.

Personalsekretariatet

Personalsekretariatet är en stödfunktion som stöttar departementets chefer med både operativa och strategiska HR-frågor. Exempel på sådana är: arbetsrätt, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, lönerevision och kompetensförsörjning.

Kommunikationssekretariatet

Sekretariatet svarar för stöd till departementsledning och övriga enheter i kommunikationsfrågor. Sekretariatet planerar och genomför kommunikationsinsatser för departementets prioriterade frågor.

I sekretariatet finns även brevhandläggare som besvarar frågor från allmänheten.