Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter Ds 2024:4 Ds 2024:4

Publicerad

Uppdraget har varit att bedöma behovet av ett tidsbegränsat stöd till allmänt tillgängliga tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik i syfte att skapa förutsättningar för deras anpassning till nya digitala marknadsförutsättningar och för att uppnå en hållbar digital affärsmodell.

Ladda ner:

Utredningsarbetet har i enlighet med uppdraget omfattat att definiera vad som kännetecknar tidskrifter med fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik, översiktligt kartlägga förekomsten av sådana tidskrifter samt att mot denna bakgrund bedöma behovet av ett särskilt stöd med den inriktning som uppdraget anger.

Den kartläggning som genomförts visar att journalistik som behandlar aktuella samhällsfrågor på ett fördjupande sätt förekommer inom flera kategorier av tidskrifter. Kartläggningen visar också att de flesta av dessa tidskrifter har genomgått en grundläggande omställning till ökad digital publicering, även om ytterligare utvecklingsbehov kan finnas för att uppnå en hållbar affärsmodell. Särskilt de mindre tidskrifterna kan ha svårigheter att finansiera sådana fortsatta utvecklingsinsatser. I bedömningen av behovet av ett stöd har samtidigt flera faktorer övervägts. Det gäller till exempel avvägningen att föreslå en ny stödform riktad till vissa tidskrifter samtidigt som ett nytt generellt mediestöd nyligen har införts. Ett nytt stöd kan också medföra ökade administrativa kostnader.

Mot bakgrund av bedömningen att tidskrifter med samhälls- och nyhetsjournalistik har betydelse för mediemångfalden, lämnas i promemorian ett förslag till utformning av ett tidsbegränsat digitalt utvecklingsstöd riktat till denna grupp av tidskrifter. Utformningen av stödet bygger i stora delar på det tidigare innovations-och utvecklingsstödet. Stödet får lämnas i form av projektbidrag under en begränsad period till insatser som syftar till en anpassning till digitala marknadsförutsättningar. Stödet föreslås administreras av Mediemyndigheten och finansieras inom ramen för mediestödsanslaget på statsbudgeten.

Laddar...