Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Mediegrundlagarna och tillgänglighetskrav för vissa medier Dir. 2024:19

Publicerad

En särskild utredare ska analysera hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet) förhåller sig till mediegrundlagarna, dvs. tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, och om det finns behov av ändringar i grundlagsregleringen med anledning av direktivets krav.

Ladda ner:

Utredaren ska

 • analysera hur tillgänglighetsdirektivets krav förhåller sig till
  tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,
 • bedöma och redovisa vilka ändringar i mediegrundlagarna som i
  förekommande fall behöver göras för att kraven enligt direktivet ska
  kunna uppfyllas, och
 • lämna de förslag till författningsändringar som är motiverade.
  Utredaren ska biträdas av en parlamentariskt sammansatt referensgrupp.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.