Mål för digitaliseringspolitik

Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna ska i första hand tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha ett ansvar på områden där behoven inte enbart kan tillgodoses av marknaden.

Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Detta har beslutats i enlighet med propositionen Tillgängliga elektroniska kommunikationer (prop. 2009/10:193).

Regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025 – har visionen ett helt uppkopplat Sverige och har målsättningar för tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet, samt för tillgång till mobila tjänster där människor normalt befinner sig.

En väl utbyggd och välfungerande digital infrastruktur är en förutsättning för att möta den ökade digitaliseringen i samhället och skapa de möjligheter till ökad konkurrens- och innovationskraft som digitaliseringen ger.

Digitalisering är också ett centralt verktyg för att kunna minska det moderna samhällets klimatpåverkan och kan modernisera den svenska ekonomin så att nya hållbara jobb skapas i växande företag.

Sverige är redan digitalt framstående, men det krävs fortsatta insatser för att behålla Sveriges ledande position. Det är viktigt att alla ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Det handlar om att utveckla och kunna använda sin digitala kompetens men också att på ett säkert sätt kunna ta del av, ta ansvar för och känna sig trygg i det digitala samhället.

Regeringens digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat Sverige - anger inriktningen för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin innehåller delmål på fem områden – digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.