Frågor och svar om utlämning

Publicerad

Svar på några vanliga frågor som Centralmyndigheten får om utlämning för brott.

Vem beslutar om utlämning från Sverige?

Det är regeringen som beslutar om utlämning från Sverige.

Hur ser ärendegången ut vid en utlämning från Sverige?

En framställning om utlämning från Sverige ska ges in till Justitiedepartementet. Innan regeringen fattar beslut i ärendet ska yttrande inhämtas från Riksåklagaren. Om den som är begärd utlämnad inte samtycker till utlämning överlämnar Riksåklagaren ärendet jämte sitt yttrande till Högsta domstolen som prövar om det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot utlämning. Högsta domstolen överlämnar sedan ärendet till regeringen för slutligt avgörande av frågan om utlämning. Om Högsta domstolen finner att det föreligger hinder mot utlämning får regeringen inte bifalla utlämningsframställningen.

Vilka hinder finns det mot utlämning från Sverige?

Enligt utlämningslagen får en svensk medborgare inte utlämnas (till stat utanför Norden och EU). Utlämning får inte ske om gärningen inte är straffbar i Sverige (det måste enligt svensk lag vara föreskrivet ett år eller mer för gärningen). Andra hinder mot utlämning enligt utlämningslagen är bland annat om det finns risk för förföljelse eller, under vissa förutsättningar, om gärningen är att betrakta som ett krigsbrott eller ett politiskt brott.

Kan den som överlämnats till Sverige utlämnas till tredje land?

Om en person har blivit överlämnad från ett annat EU-land till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder måste Sverige inhämta samtycke från det landet för att kunna utlämna personen till ett land utanför EU.

Kontakt

Centralmyndigheten
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-405 46 76
Besöksadress Jakobsgatan 24
Postadress 103 33 Stockholm
e-post till Centralmyndigheten