Artikel från Justitiedepartementet

Schengen, migration och brottsbekämpning i fokus på EU-möte

Publicerad

Utvidgningen av Schengensamarbetet, migrationsfrågor och en lång rad åtgärder för att bekämpa brott stod på dagordningen när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möttes den 8–9 december i Bryssel. Bland annat EU:s arbete mot straffrihet för internationella brott i Ukraina togs upp. Justitieminister Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige.

Justitieminister Gunnar Strömmer
EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möttes den 8-9 december. Justitieminister Gunnar Strömmer företrädde Sverige i mötets frågor om brottsbekämpning och Schengen. Foto: Sveriges EU-representation

Rysslands anfallskrig mot Ukraina

Arbetet mot straffrihet

Ministrarna antog slutsatser i syfte att bekämpa strafflöshet för brott begångna i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Slutsatserna handlar[DB1]  bland annat om internationella brottmålsdomstolens betydelse och samarbetet mellan brottsbekämpande aktörer i EU liksom om specialiserade krigsbrottsenheter i medlemsländerna. 

Flyktingar från Ukraina

Ministrarna fick information om situationen för ukrainska flyktingar i EU med fokus på beredskap för ökade flyktingströmmar samt om den dialog om säkerhet som pågår med Ukraina.  

Schengen

Ministrarna diskuterade den inre säkerheten i Schengenområdet med fokus på åtgärder för att motverka smuggling av migranter.

Efter att EU-kommissionen slagit fast att Kroatien, Rumänien och Bulgarien uppfyller de formella kriterierna för full Schengenanslutning
låg ett förslag på bordet om att ansluta de tre länderna till Schengensamarbetet. Ministrarna ställde sig bakom Kroatiens anslutning men kunde inte nå enighet om Rumänien och Bulgarien.   

Migration och asyl

Yttre dimension och migrationsrutter

Ministrarna följde upp en diskussion som hölls på ett extrainsatt möte i november om läget längs migrationsrutterna till EU. Kommissionen informerade bland annat om den handlingsplan som tagits fram för den så kallade västra Balkanrutten, den migrationsrutt där man sett de största ökningarna på senare tid.  

Migration- och asylpakten

Ministrarna fick en uppdatering om läget för genomförandet av migrations- och asylpakten där lösningar på långvariga låsningar inom främst ansvarsfördelning och solidaritet är fokus i förhandlingarna.

- Vi behöver arbeta vidare både med det nuvarande systemet, till exempel med registrering av de som anländer, och med pakten för att få ett långsiktigt hållbart system. Vi måste också samarbeta mer med länder utanför EU för att motverka själva orsaken till att människor flyr och med återvändande, konstaterade migrationsminister Maria Malmer Stenergard samtidigt som hon också välkomnade att förhandlingarna om pakten tagit viktiga steg framåt.

Flera brottsbekämpande åtgärder

Kampen mot sexuella övergrepp mot barn

Ministrarna fick en lägesrapport om arbetet med en förordning som ska förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Förordningen handlar dels om riskbedömningar, rapportering av övergrepp och myndigheters befogenheter, dels om att upprätta ett EU-center som samordnar och stöttar genomförandet av förordningen.

It-brott

Ministrarna ställde sig bakom att upprätta ett permanent sekretariat för att stötta det europeiska rättsliga nätverket mot it-brottslighet. Nätverkets uppgift är att formalisera och stärka utbytet mellan rättsliga myndigheter och experter inom it-brottslighet och utredningar på området.

Gränsöverskridande brottslighet

Ministrarna diskuterade förslaget till direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar. Det syftar bland annat till att underlätta bekämpningen av kriminalitet över gränserna. Det handlar exempelvis om bättre möjligheter att spåra, identifiera, frysa och förverka tillgångar.

E-bevisning

Ministrarna fick en lägesrapport om arbetet med förordningen och direktivet om e-bevisning. Lagstiftningen syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter ett effektivt verktyg för att få tillgång till elektronisk bevisning över gränserna inom EU.

Skärpta insatser mot miljöbrott

Ministrarna antog en allmän inriktning för ett direktiv om förbättrat arbete mot miljöbrott, bland annat genom skärpta påföljder och en gemensam europeisk brottskatalog.

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter

Ministrarna diskuterade utestående frågor i förhandlingarna om EU:s anslutning till konventionen som har pågått en längre tid. Efter en paus på grund av ett yttrande från EU-domstolen som slog fast att utkastet till anslutningsavtal inte var förenligt med unionsrätten har förhandlingarna återupptagits.

Direktiv mot rättegångsmissbruk

Ministrarna diskuterade förslaget till direktiv om att förhindra uppenbart ogrundade rättegångsprocesser och rättegångsmissbruk, så kallade munkavleprocesser. Direktivets syfte är att stärka skyddet för personer som deltar i den offentliga debatten. Diskussionen handlade i synnerhet om behovet av skyddsregler mot missbruk av dessa typer av rättsprocesser som samtidigt säkerställer att rätten till domstolsprövning kan upprätthållas.

Regeringen ser fram emot att driva pågående förhandlingar vidare under ordförandeskapet i EU:s ministerråd i vår.

Utanför dagordningen diskuterade ministrarna EU:s arbete mot antisemitism. Samtalet handlade bland annat om förebyggande arbete och underrapportering av incidenter.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard
EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möttes den 8-9 december. MIgrationsminister Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige i mötets frågor om migration och asyl. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor 8-9 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.