Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändringar i regel­verket om över­läm­nande enligt en euro­peisk och nordisk arresterings­order Ds 2023:1

Publicerad

Överlämnande av miss­tänkta och dömda personer mellan Euro­peiska unionens medlems­stater utgör en mycket viktig del i sam­arbetet mellan medlems­staterna. Genom sam­arbetet har brotts­bekämpande myndig­heter ett viktigt verktyg för att komma åt de som flyr undan rättvisan.

Ladda ner:

Den reglering som styr sam­arbetet har nu gällt i drygt 20 år. Under denna tid har EU-domstolen i ett flertal avgöran­den tolkat det EU-rättsliga regel­verket och hur medlems­sta­terna har införlivat rele­vanta rätts­akter i natio­nell rätt. Av det skälet bör vissa änd­ringar göras i lagen (2003:1156) om över­läm­nande från Sverige enligt en euro­peisk arreste­rings­order och lagen (2011:1165) om över­lämnande från Sverige enligt en nordisk arreste­rings­order. Ändring­arna innebär bl.a. att rätten i vissa fall ska få utrym­me för en sköns­mässig bedöm­ning av om en vägrans­grund ska tillämpas i det enskilda fallet samt att person­kretsen som under vissa förut­sätt­ningar kan få verk­ställa en påföljd i Sverige utvidgas till att avse andra än svenska medborgare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

    Den reglering som styr sam­arbetet kring över­lämnande av miss­tänkta och dömda personer mellan Europe­iska unionens medlems­stater har gällt i drygt 20 år. Under denna tid har EU-domstolen i ett flertal avgöranden klargjort hur det EU-rättsliga regel­verket ska tolkas och tillämpas. Till följd av denna rätts­utveckling finns det behov av att anpassa den svenska lagstift­ningen på området, främst lagen om överläm­nande från Sverige enligt en europeisk arreste­rings­order och lagen om över­lämnande från Sverige enligt en nordisk arreste­rings­order.

Proposition