Rättshjälp

Publicerad

Foto: Regeringskansliet

Centralmyndigheten är förmedlande organ för ansökningar om rättshjälp enligt

  • Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister,
  • 1977 års Strasbourgöverenskommelse och
  • 1980 års Haagkonvention om internationell rättshjälp.

Direktivet gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark. Mellan Danmark och vissa medlemsstater gäller i stället Strasbourgöverenskommelsen.

Observera att vare sig direktivet, Strasbourgöverenskommelsen eller Haagkonventionen omfattar ansökningar avseende ärenden av straffrättslig natur.

En person som bor inom fördragsslutande stats område och som vill ansöka om rättshjälp avseende ärenden av civil, kommersiell eller administrativ natur inom en fördragsslutande stats område, kan lämna in en ansökan om detta i den egna staten.

När sådan rättshjälp söks för en rättslig angelägenhet i ett annat land ska ansökan skickas in till Centralmyndigheten för vidarebefordran till den andra statens centralmyndighet.

När sådan rättshjälp söks för en rättslig angelägenhet i Sverige översänds ansökan till Centralmyndigheten, som vidarebefordrar ansökan till Rättshjälpsnämnden i Sundsvall eller, om ett mål pågår vid en domstol, till domstolen.

Information om rättshjälp i Sverige finns på Domstolsverkets webbplats.

Information om direktivet och Strasbourgöverenskommelsen finns på Europeisk civilrättsatlas. Bland annat finns där formulär för ansökan om rättshjälp och information om behöriga myndigheter.

För ansökningar under Haagkonventionen finns formulär som bilaga till konventionen.

Lagar, konventioner, avtal m. m

De svenska bestämmelserna om rättshjälp finns i:

- Rättshjälpslagen (1996:1619)
- Rättshjälpsförordningen (1997:404)

Bestämmelser om rättshjälp finns reglerat i följande instrument:

- Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister
- Europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp (Strasbourg den 27 januari 1977)
- Haagkonventionen om internationell rättshjälp (Haag den 25 oktober 1980) (prop. 1985/86:161, JuU 1986/87:2, rskr 1986/87:18)

Kontakt

Centralmyndigheten
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-405 46 76
Besöksadress Jakobsgatan 24
Postadress 103 33 Stockholm
e-post till Centralmyndigheten