Utvärderingsmekanismen under FN:s konvention mot korruption

Publicerad

FN:s konvention mot korruption (eng: United Nations Conven­tion against Corruption, UNCAC) är det enda universella instru­mentet mot korrup­tion som är rätts­ligt bindande. Konven­tionen antogs av FN:s general­församling i oktober 2003 och trädde i kraft i december 2005. Sverige ratifi­cerade konven­tionen i september 2007. Konven­tionen omfattar huvud­områdena före­byggande åtgärder, krimi­nali­sering och brotts­bekämp­ning, inter­nationellt samarbete, åter­ställande av till­gångar samt teknisk assistans och informa­tions­utbyte.

Under konventionen finns en utvärderings­mekanism vars syfte är att hjälpa stats­parterna att imple­men­tera konven­tionen. Utvärderings­mekanismens första cykel pågick år 2010–2015 och rörde kapitel 3 och 4 i konven­tionen (kriminali­sering och brotts­bekämp­ning samt inter­nationellt samarbete). Den andra cykeln, som har pågått sedan 2015, rör kapitel 2 och 5 (före­byggande åtgärder och åter­ställande av tillgångar).

Utvärderingarna bygger i första hand på själv­skattning. Inlednings­vis ska den utvärderade staten fylla i ett formulär med infor­mation om hur konven­tionen imple­men­terats. Den utvärderade staten har också möjlighet att bjuda in till ett land­besök för vidare diskus­sioner. Det under­lag som den utvärde­rade staten lämnar samt utvärde­rarnas slut­satser och rekom­menda­tioner presen­teras både i en samman­fattande rapport och en slutlig land­rapport. 

En utvärde­rings­grupp har inrättats för att dels över­vaka och förbättra utvärde­ringarna, dels fungera som ett forum för parterna att utbyta erfaren­heter och granska land­rapporterna.

Utvärderingar av Sverige

Sverige utvärderades inom ramen för den första utvärde­rings­cykeln år 2012–2014. Utvärde­rande stater var Frankrike och Kanada.

Senaste utvärde­ringen av Sverige inleddes 2019. Utvärde­rande stater var Belgien och Lesotho. Sverige lämnande in ett själv­skattnings­formulär med information om hur svensk rätt lever upp till konven­tionens bestäm­melser i oktober 2019. På grund av covid-19 blev det inplane­rade land­besöket i Stockholm fram­skjutet och kunde äga rum först i juni 2022. Sverige har därefter mottagit en slutlig land­rapport.

Sverige har valt att publi­cera alla relevanta dokument som rör utvärde­ringarna på UNODC:s hemsida. 

Kontakt

Ida Kärnström
Departementsråd
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Ida Kärnström